Natuurbeleid

Opinie: het mestbeleid stinkt

22 mei 2019

De grootschalige mestfraude verrast Laurens De Meyer, Bart Vanwildemeersch en Freek Verdonckt niet. Welke lessen kunnen we eruit trekken?

Natuurbeleid

Slechte waterkwaliteit vraagt meer ambitie dan MAP6 bieden kan

07 maart 2019

Uit de laatste metingen van VMM blijkt dat al 33% van de MAP-meetpunten rood kleurden. De waterkwaliteit neemt dus een flinke duik, nog meer dan vorig jaar (28% rode meetpunten).

Natuurbeleid

MAP5: dweilen met kraan open

14 december 2017

In haar laatste mestrapport moet ook de Vlaamse Landmaatschappij toegeven dat de verhoopte winst van het Vlaams mestbeleid achterwege blijft.

Natuurbeleid

Vlaams mestbeleid rijdt zich vast in industriële veeteelt

19 oktober 2017

Onze waterlopen blijven te veel mest slikken, met nefaste gevolgen voor het waterleven en drinkwaterproductie. “De waterkwaliteit in landbouwgebied verbetert sinds 2013 niet meer voor nitraat. Voor fosfaat is er geen verbetering meer sinds 2010”, zo luidt het vandaag verschenen rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij over de waterkwaliteit in landbouwgebied.

Natuurbeleid

Politieke consensus: mestbeleid trappelt ter plaatse

14 maart 2017

In de Commissie Leefmilieu riepen Wilfried Vandaele (N-VA), Bart Caron (Groen) en Bruno Tobback (sp.a) minister Schauvliege ter verantwoording voor opnieuw tegenvallende resultaten van haar mestbeleid: voor het 4de jaar op rij blijft het aantal rode MAP-meetpunten boven 20%. De metingen bevestigen dus de analyse die Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu twee jaar geleden over MAP5 maakten: complex voor de boeren, ontoereikend voor de waterkwaliteit. Niemand gelooft ondertussen nog dat Vlaanderen de Europese waterkwaliteitsdoelen tegen 2018 zal halen. Ook de Europese Commissie niet, die over de rug van de minister toekijkt.

Natuurbeleid

“Oplossing” minister Schauvliege is eigenlijk uitholling waterbeleid

14 maart 2017

Om een pijnlijke evaluatie van Europa voor te zijn, stelde minister Schauvliege voor om MAP5 nu al strenger te maken. De intentie is goed, het voorstel om in probleemgebieden bufferstroken van 1 meter aan te leggen is dat hoegenaamd niet. Het Decreet Integraal Waterbeleid (DIWB) legt vandaag immers al strengere bufferafstanden langs waterlopen op, maar die worden in de praktijk niet gehandhaafd. De voorgestelde “versterking” van het mestdecreet corrigeert dit euvel misschien lokaal, maar kleedt daarmee het waterbeleid op Vlaams niveau verder uit. Voor zo’n zwaktebod past Natuurpunt. De twee échte vragen zijn nu hoe lang de brongerichte aanpak (minder mest = minder milieudruk) nog een taboe kan blijven binnen deze regering, én hoe lang de Europese commissie nog passief zal toekijken.

Natuurbeleid

PAS / IHD: Europese toets nodig

06 december 2016

Vorige week besliste de Vlaamse Regering ook hoe het nu verder moet met de PAS en de uitvoering van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). Natuurpunt is bepaald niet overtuigd van de voorgestelde aanpak. Deze beslissing bevat niet voldoende handvaten om de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken en de milieudruk door stikstof structureel te doen dalen. Bovendien ontbreekt het noodzakelijke budget voor deze aanpak. Natuurpunt heeft ook ernstige twijfels bij de verenigbaarheid met de Vogel- en Habitatrichtlijn en vraagt daarom om deze bijsturing, net als de oorspronkelijke aanpak, ter toetsing voor te leggen aan de Europese Commissie.

Natuurbeleid

Minister Schauvliege reageert met vlucht vooruit

20 oktober 2016

In het Vlaams Parlement vroegen Vandaele (N-VA), Caron (Groen) en Tobback (SP-A) om een reactie op de ‘bedroevende resultaten’ uit het VMM-rapport. De minister erkende de status quo, maar blijft de toekomst rooskleurig inzien: de vruchten van het ‘veel strengere’ MAP5 zullen volgend jaar worden geplukt, mits het ‘op een correcte manier wordt toegepast’ en ‘de sector volledig zijn verantwoordelijkheid neemt’ – twee punten waar de minister overigens zelf de eindverantwoordelijkheid in heeft.

Natuurbeleid

Nieuw mestactieplan: dweilen met de kraan open

11 juni 2015

Het vijfde mestactieplan is goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Maar of de slechte waterkwaliteit in regio’s met intensieve veeteelt zal verbeteren, valt te betwijfelen. Het echte debat gaat over hoeveel varkens Vlaanderen aankan.

Natuurbeleid

MAP5 blijft dweilen met de kraan open

11 juni 2015

Het Vlaams parlement keurde gisteren het decreet over MAP5 goed. Natuurpunt stelt vast dat onder druk van de Europese Commissie het plan strenger is geworden. Toch betwijfelen we of de slechte waterkwaliteit in regio’s met intensieve veeteelt snel genoeg zal verbeteren. Het echte debat gaat niet over hoe de mest moet weggewerkt worden, maar over hoeveel varkens Vlaanderen aankan.

Natuurbeleid

Vijfde mestactieplan zal effect missen

12 maart 2015

Sinds vorige vrijdag mag iedereen zijn mening geven over het vijfde mestactieplan (MAP). Met het nieuwe mestactieplan moet de nitraat- en fosfaatverontreiniging van bodem en water door landbouw omlaag.

Opinie

PAS: Stikstof doet natuur naar adem happen

03 maart 2015

Tientallen boeren uit de Vlaamse Ardennen hebben actie gevoerd langs het parcours van de opener van het Vlaamse wielerseizoen. Maar waarom protesteren ze nu plots tegen een akkoord dat ze zelf hebben goedgekeurd?

Natuurbeleid

MAP: waterkwaliteit gaat niet vooruit

28 oktober 2013

Ook in winterjaar 2012-2013 is er amper een verbetering van de waterkwaliteit merkbaar in agrarisch gebied. Nog steeds overschrijdt één op de vier meetpunten de norm. Met het einde van het Mestactieplan 2011 - 2014 in zicht, is het duidelijk dat Vlaanderen ver weg van de doelstelling is om tegen 2014 maximum 16% overschrijdingen te meten.

TOP