Natuurbeleid

Vlaams minister beschermt Noordzeenatuur

28 augustus 2019

Koen Van den Heuvel (CD&V), Vlaams minister voor natuur én visserij, voerde een verbod in op pulsvisserij in de Belgische 12-mijlszone. Dat is straf. Visserij beperkende maatregelen invoeren is niet evident in de Europese context.

Natuurbericht

Belgische paling herstelt maar niet

11 april 2018

Tien jaar van Europese bescherming heeft vooralsnog niet geleid tot een verbetering van het palingbestand in België. Migratiebarrières, pompgemalen, algemene milieuverontreiniging en habitatverlies blijven de grootste boosdoeners. Hoog tijd voor de overheid om versneld werk te maken van het maatregelenprogramma uit het Palingbeheerplan België.

Natuurbeleid

Eens over selectief vissen, niet over timing evaluatie 'aanlandingsverplichting'

31 mei 2017

De volledige invoering van de 'aanlandingsverplichting' (te kleine vissen die onder quota vallen, mogen niet meer overboord gezet worden) in januari 2019 zorgt voor veel onrust in de visserijsector.

Natuurbeleid

Belgisch pilootproject kweekt mosselen in windmolenparken

24 mei 2017

Maandag werd de eerste ‘mossel’lijn in windmolenpark C-Power te water gelaten. Eenmooi voorbeeld van duurzaam multifunctioneel ruimtegebruik op zee. Door het gebruik van een inheemse soort die geen extra voedsel nodig heeft, heeft deze aquacultuur in principe weinig tot geen impact op het marien milieu.

Natuurbeleid

Duurzame visbestanden stijgen, maar einddoel nog veraf

27 april 2017

De laatste 10 jaar is er een stijging van 10% naar 40% van het aantal (volledige gemonitorde) visbestanden in de EU dat volledig duurzaam bevist wordt. Maar dat is geen reden tot groot gejuich volgens STECF. De Europese doelstelling om ten laatste tegen 2020 alle visbestanden duurzaam te bevissen zal immers niet behaald worden.

Natuurbeleid

Recreatieve zeevissers registreren vangsten op vrijwillige basis

20 april 2017

Sinds het LIVIS project weten we dat er 549 recreatieve vissersvaartuigen actief zijn voor onze kust. Wat de impact van deze omvangrijke vloot is op het mariene milieu, weten we –nog- niet. Via het nieuwe www.recreatievezeevisserij.be kunnen recreatieve vissers op vrijwillige basis hun vangsten doorgeven. Na een maand staat de teller al op 150 geregistreerde recreatieve vissers. Een goede start. Op termijn rekenen we op een volledige registratie, zodat we op basis van een onderbouwde impactanalyse van de recreatieve zeevisserij betere afspraken kunnen maken voor de bescherming van het mariene milieu.

Natuurbeleid

Verdeling Belgische visquota voor verbetering vatbaar

21 maart 2017

Dat blijkt uit een vergelijkende studie over de verdeling van de visquota van de New Economics Foundation (NEF). Het Belgische systeem is rechtvaardig voor de vissers. Het is ook goed dat de visstocks door de overheid beheerd worden, ze zijn immers een publiek goed. Negatief is dat o.a. door het gebrek aan flexibiliteit, quota onderbenut blijven. Bovendien ontbreken duurzaamheidscriteria voor de verdeling van de quota. NEF vermeldt ook dat de verminderde belasting op brandstof de omschakeling naar niet bodemberoerende vistechnieken vertraagt. Het rapport geeft veel gespreksstof voor de omschakeling naar een toekomstgerichte quota verdeling in België. Een gesprek waar Natuurpunt graag aan meewerkt.

Natuurbeleid

Europese natuurdoelen in de Noordzee zijn onder de lat

01 maart 2017

Met de deadline van de Europese ingebrekestelling als stok achter de deur, maakte Staatssecretaris De Backer werk van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor de Natura 2000-gebieden en –soorten in de Noordzee. De doelen zijn echter onder de lat. In het hele document wordt geen woord gerept over de - Europees erkende - Vlakte van de Raan. Ook het besluit dat de Fint geen IHD nodig heeft, klopt niet. Deze vissoort doet het recent beter in het Schelde-estuarium, maar wordt niet gericht gemonitord in zee. Er zijn dus onvoldoende gegevens om IHD voor Fint te kunnen bepalen. Natuurpunt vindt daarom dat de doelen alvast op deze punten bijgestuurd moeten worden.

Natuurbeleid

Ecologische draagkracht moet basis zijn voor marien ruimtelijk plan

15 februari 2017

Op 8 februari 2017 gaf Staatssecretaris De Backer het startschot voor de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan (MRP). Natuurpunt steunt de voorziene participatieve aanpak en vraagt de correcte uitvoering van de EU richtlijn die stelt dat de ecologische draagkracht van het mariene ecosysteem de grens bepaalt voor economische ontwikkelingen. Een grensoverschrijdend netwerk van effectief beschermde natuurgebieden is daarvoor cruciaal. Daarnaast is het belangrijk dat maatregelen ter bescherming van het mariene milieu ook voor andere lidstaten gelden.

Natuurbeleid

Strandvissers werken mee aan bescherming bruinvis

25 januari 2017

Op vraag van de strandvissers én Natuurpunt Westkust is het gebruik van een voornet vanaf nu verplicht voor zogenaamde karte- of fuiknetten op het strand in Koksijde. Zo vermijden ze dat bruinvissen in de netten verstrikt raken en verdrinken. De verplichting werd opgenomen in het gemeentelijk reglement na overleg tussen de Natuurpuntvrijwilligers en vereniging ‘De strandvisschers van de Uytbanck’. Een knap initiatief dat navolging verdient in alle kustgemeenten.

Natuurbeleid

Vermindering biodiversiteit is gevaar voor economie

27 december 2016

In het Mexicaanse Cancun is gisteren de aftrap gegeven van de VN-top rond biodiversiteit.

Natuurbeleid

Visserijquota voor 2017: op goede weg, maar nog ruimte voor verbetering

27 december 2016

Begin deze week kwamen de Europese visserijministers samen om de visquota voor 2017 vast te leggen. Natuurpunt oefende samen met verschillende wetenschappers druk uit om ervoor te zorgen dat de wetenschappelijke adviezen gevolgd worden. Dat gebeurde gelukkig in de meeste gevallen, wat een goede zaak is.

Natuurbeleid

Debat over visquota in Vlaams Parlement

27 december 2016

Naar aanleiding van de open brief van wetenschappers over de jaarlijkse onderhandelingen over de visquota, was er in de commissie voor landbouw en visserij én in het parlement een debat over de visquota en de aanlandingsverplichting.

Natuurbeleid

Dringend hervormingen nodig om gevolgen landbouw en visserij op natuur te reduceren

27 december 2016

De VN-top in Cancun zit erop. Bijna tweehonderd regeringen kwamen bijeen om zich te beraden over de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit.

Opinie

Vissen op krediet: gaan EU-ministers door tot de laatste kabeljauw?

13 december 2016

Deze week buigen de Europese ministers van Visserij zich in Luxemburg over de visserijquota voor 2017. De vorige jaren eindigde dat telkens in een opbod van overbevissing, wars van wetenschappelijke adviezen. Zo dreigen de ministers een hypotheek te leggen op de Noordzeevis en de visserij. Zal minister Schauvliege het tij keren?

Natuurbeleid

Zorgt België voor transparantie in onderhandelingen visserijquota?

10 november 2016

De Europese commissie publiceerde voorstellen voor de visquota 2017 op basis van wetenschappelijk advies.

Natuurbeleid

Minister Schauvliege is duidelijk over definitie recreatieve visserij

23 juni 2016

De recreatieve visserij in België is omvangrijk en heeft daardoor impact op het marien ecosysteem. Bovendien zijn er ook een aantal semi-recreatieve vissers, die wel profiteren van de lusten van de zee maar waarvan de lasten niet in rekening gebracht worden. Het zorgde de afgelopen weken al voor verschillende vragen in de commissie voor Landbouw en Visserij.

Natuurbeleid

Albatrossen beter beschermd dankzij Birdlife

09 juni 2016

Onze Europese partnerorganisatie Birdlife heeft extra reden om Wereldoceanendagte vieren dit jaar: de aan visserij gerelateerde sterfte van Albatrossen in de Zuid-Afrikaanse hake-trawlvisserij verminderde met 99%! De Albatross Task Force van Birdlife deed er 10 jaar over om dat, in nauwe samenwerking met de visserij, te realiseren. Zo maakt Birdlife daadwerkelijk het verschil voor de naar schatting 100.000 albatrossen die jaarlijks sterven door interactie met de visserij.

Natuurbeleid

Winst natuurgebieden op zee groter dan gedacht

01 juni 2016

Een nieuwe Europese studie van het IEEP toont aan dat de voordelen van natuurgebieden op zee groter zijn dan gedacht. Natuurgebieden op zee zorgen voor grotere en meer vis, leveren een bijdrage aan CO2-opslag en beschermen de kust tegen stormen. Ze spelen een sleutelrol om de felbegeerde Blue Growth ook op lange termijn te kunnen waarborgen. De juiste beschermingsmaatregelen en strikte handhaving blijken essentiële factoren.

Natuurbeleid

Haaien en roggen krijgen extra aandacht van federale overheid

12 mei 2016

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke lidstaat om een goede milieutoestand te bereiken voor het mariene milieu tegen 2020. Op vraag van Natuurpunt voegde de Dienst Marien Milieu van de federale overheid een meer soortgerichte aanpak voor haaien en roggen toe aan het maatregelenprogramma. Zo krijgt het HAROkit-project federale navolging en zetten we weer een stap voorwaarts voor de bescherming van haaien en roggen.

Pagina's

TOP