Natuurbeleid

Natuurherstelwet: positief signaal van het Europees Parlement

29 november 2023

Het akkoord over de Europese natuurherstelwet is goedgekeurd door de Milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement. Het resultaat van vandaag weerspiegelt het harde werk en de vele toegevingen die gedaan werden tijdens de onderhandelingen om tot het voorlopig akkoord te komen. De Biodiversiteitscoalitie, waar Natuurpunt lid van is, roept alle Belgische Europarlementsleden en ons land op om voort te bouwen op dit positieve signaal en de wet snel goed te keuren tijdens de eindstemmingen in de plenaire vergadering van het Europees Parlement en in de Raad van de EU.

Natuurbeleid

Landbouworganisaties zeggen mestakkoord op door afwijzen nulbemesting in Vlaams Ecologisch Netwerk

22 november 2023

In maart 2023 maakten de landbouw- en natuurorganisaties een principeakkoord over nieuwe bemestingsregels in Vlaanderen. Ze engageerden zich tot een reeks ingrepen in de landbouw zodat de waterkwaliteit tegen 2027 aan de verplichtingen van de Europese Kaderrichtlijn Water zou voldoen. De boerenorganisaties zeggen nu te willen afstappen van het onderschreven uitgangsgegeven om niet meer te bemesten in gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en de West-Vlaamse Milieufederatie stellen dat de landbouworganisaties hiermee de facto het moeizaam onderhandelde MAP eenzijdig opzeggen.

Natuurbeleid

Heide(herstel): natuurlijk en erfgoedpatrimonium van Bonheiden

21 november 2023

Natuurpunt beheert in onze gemeente een aanzienlijke oppervlakte natuurgebied: bossen, graslanden, moerassen, vennen en heide. Om aan te tonen dat er altijd heide geweest is in onze gemeente en dat heideherstel een legale en lovenswaardige zaak is hebben we dit document opgesteld.

Natuurbeleid

Vlaanderen blokkeert met voeten in het water natuurherstel

21 november 2023

Vanmorgen kwamen de (milieu)kabinetsleden van onze verschillende regeringen samen om het Belgische standpunt te bepalen over het akkoord dat op 9 november op Europees niveau werd bereikt over de Europese natuurherstelwet. Uit het net verschenen persbericht van Vlaams minister Demir blijkt dat Vlaanderen het Europees akkoord niet kan steunen. De Biodiversiteitscoalitie is teleurgesteld en vindt de houding van Vlaanderen onverantwoord op een moment dat de gevolgen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis almaar duidelijker en ingrijpender worden.

Natuurbeleid

Na Europees akkoord voor natuurherstelwet, hoog tijd voor Vlaamse ondersteuning

17 november 2023

Vorige week bereikten de onderhandelaars van het Europees Parlement en van de EU-lidstaten een politiek akkoord over de veelbesproken natuurherstelwet. Natuurpunt roept Vlaanderen en de Vlaamse EU-Parlementsleden nu op om deze compromistekst goed te keuren en het broodnodige natuurherstel om de klimaat- en biodiversiteitscrisis tegen te gaan niet langer uit te stellen.

Natuurbeleid

Meer dan 290 Belgische en Nederlandse wetenschappers kaarten tekortkomingen in risicobeoordeling van glyfosaat aan

15 november 2023

Morgen stemmen de Europese lidstaten voor de tweede keer over de hervergunning van glyfosaat. Volgens 291 wetenschappers is de impact onvoldoende onderzocht

Natuurbeleid

Stikstofakkoord: Vlaanderen zet vergunnen voorop en verlaagt natuurambities

14 november 2023

“Toekomstperspectief met kleine t, voor zowel natuur als landbouw”, klinkt het bij BBL, Natuurpunt, Greenpeace, WWF, BOS+, Dryade en WMF. De milieu- en natuurorganisaties zijn tevreden dat de stikstofproblematiek voor het eerst wordt erkend en aangepakt, maar betwijfelen of het geheel juridisch en in de praktijk zal standhouden en of het beoogde natuurherstel ermee zal worden bereikt.

Natuurbeleid

Het Prinses Elisabeth Eiland kan en moet hand in hand gaan met de natuur, van ontwerp tot ontmanteling

13 november 2023

4Sea (Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt en WWF-België) ziet het Prinses Elisabeth Eiland als een kans om de Noordzeenatuur niet alleen te beschermen, maar ook te verbeteren. Het Prinses Elisabeth Eiland moet ruimte voorzien voor vogels, vissen en schelpdierbanken en het moet circulair gebouwd worden. Om alle plannen op voldoende grote schaal uit te rollen moeten voldoende forse budgetten verzekerd worden.

Natuurbeleid

Laatste rechte lijn voor de Europese natuurherstelwet: de Biodiversiteitscoalitie roept België op om het voorakkoord goed te keuren

10 november 2023

Op 9 november zijn de Europese instellingen bijeengekomen om een voorlopig akkoord te vinden over de tekst van de Europese natuurherstelwet. De Biodiversiteitscoalitie blijft met een gemengd gevoel achter. “We zijn blij dat het akkoord terug alle ecosystemen bevat die origineel in het wetsvoorstel waren opgenomen, maar de artikels zijn afgezwakt ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie en de positie van de Raad. Het is teleurstellend om te zien dat er veel uitzonderingen zijn opgenomen en dat de verplichtingen voor de lidstaten te flexibel zijn.”

Natuurbeleid

Waar naartoe met ons stikstofbeleid?

17 oktober 2023

Wat: Natuurpunt stelt enkele maatregelen voor die snel ingevoerd kunnen worden, waardoor de stikstofdepositie op natuurgebieden snel kan dalen.

Natuurbeleid

Natuurbeheerplan ‘Brongebieden van de Vossel’: correct, transparant en ambitieus

10 oktober 2023

Vorige week ontstond beroering rond het natuurbeheerplan “Brongebieden van de Vossel” dat Natuurpunt indiende voor de regio Lubbeek, Tienen, Glabbeek en Tielt-Winge. Het gaat over een globaal kader, ook wel visiegebied genoemd, van 513 hectare waarvan 77 ha in beheer of eigendom is van Natuurpunt. In tegenstelling tot wat er gezegd en geschreven werd, zijn de geldende procedures correct gevolgd en werden de lokale besturen tijdig op de hoogte gesteld.

Natuurbeleid

Raad van State bevestigt dat stikstofprobleem structurele oplossing vraagt

03 oktober 2023

De Raad van State zadelt de regering op met een zware opdracht voor het stikstofdossier. Natuurpunt benadrukt dat het advies niet leest als een vrijbrief voor versoepeling. Integendeel: de raad bevestigt dat een structurele oplossing voor het stikstofprobleem noodzakelijk is, met realisatie van meer robuuste en gezonde natuur.

Natuurbeleid

Veenexperts ontdekken de klimaatkracht van de Zwarte Beek

21 september 2023

Een honderdtal internationale veenexperts zakten af naar de Vallei van de Zwarte Beek. Ze kwamen kijken en leren hoe Natuurpunt, samen met heel wat partners, werk maakt van veenherstel in Vlaanderens meest bekende veengebied. Minister Zuhal Demir ontving het gezelschap en er werd ook onverwachte financiële steun uit Duitsland aangekondigd.

Natuurbeleid

VEEN in het hart

20 september 2023

Veen als bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering? De nieuwsgierigheid van 11 geëngageerde jongeren is op slag gewekt. Onder begeleiding van gids Cyr Mestdagh duiken we met hen de Vallei van de Zwarte Beek in om uit te spitten wat ons veen zo fenomenaal maakt.

Natuurbeleid

Natuurorganisaties reageren scherp op de uitspraken van von der Leyen over wolven

11 september 2023

De Europese koepelorganisaties voor natuurbescherming reageren vandaag scherp in een open brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De communicatie over de wolf die in haar naam uitgestuurd werd, is niet alleen misleidend over risico’s die wolven zouden vormen voor mensen, ze negeert ook het eigen beleid om samenleven met wolven mogelijk te maken. Tot slot overtreedt ze op meerdere manieren de regels over fatsoenlijke bevragingen van de Commissie zelf.

Natuurbeleid

Vergiet het veen niet!

11 september 2023

Veengebieden leveren ons een hele resem ecosysteemdiensten. Herstel van deze unieke natuur is cruciaal om ons op het pad te zetten richting klimaatneutraliteit. Helaas is daarvoor in Vlaanderen momenteel geen helder beleid. Op naar een Vlaamse veenstrategie!

Natuurbeleid

Rechter maakt verder uitstel van een stikstofdecreet onmogelijk

21 juli 2023

De vernietiging op 20 juli door de Raad voor vergunningsbetwistingen van de vergunning voor Ineos Project One maakt de ernst van het stikstofprobleem nog eens duidelijk: zolang onze natuur er slecht aan toe is, is iedere bijkomende milieudruk onaanvaardbaar.

Natuurbeleid

Integrale oplossing nodig om natuurherstel te verzekeren en de landbouwsector te verduurzamen

18 juli 2023

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir kondigde gisteren onverwacht twee ministeriële instructies aan met verstrengingen van stikstofregels bij vergunningen. Vorige week stelde Vlaams Minister van Landbouw Jo Brouns het voorgestelde nieuwe stikstofdecreet niet te kunnen goedkeuren. De natuur- en milieuorganisaties Natuurpunt, West-Vlaamse Milieufederatie, BOS+, Vogelbescherming Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu zijn teleurgesteld dat een onderhandelde oplossing voor de stikstofcrisis, inclusief begeleiding voor landbouwers en cruciale maatregelen rond natuurherstel, zo op de lange baan geschoven lijkt.

Natuurbeleid

Milieuorganisaties waarschuwen: gouverneurs, burgemeesters en lokale mandatarissen riskeren gevangenisstraf door illegale vergunningverlening

13 juli 2023

Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en Dryade stellen twee provincies, drie gemeenten en hun mandatarissen in gebreke omwille van illegale vergunningverlening

Natuurbeleid

Europees Parlement stemt voor natuurherstelwet: hoopvol signaal voor de toekomst

12 juli 2023

Vandaag heeft het Europees Parlement voor de natuurherstelwet gestemd. Ondanks de aanhoudende desinformatiecampagne van Manfred Webers Europese Volkspartij (EVP) nemen de parlementsleden hun verantwoordelijkheid dus op, al was dat maar net op het nippertje (336 stemmen voor, 300 tegen, 13 onthoudingen).

Pagina's

TOP