Groene vallei.jpg

© Ewoud L'Amiral

Op een boogscheut van Brussel kan je gaan wandelen in verschillende unieke stukjes natuur. Enkele prachtige beekvalleien net ten noordoosten van de stad herbergen dieren met welluidende namen als de kamsalamander en de zeggekorfslak. Bloemrijke graslanden met bont gekleurde vlinders en oude boskernen met rijke voorjaarsflora bepalen hier de sfeer.

Deze gebieden zijn zo uniek omdat er zich een waterlaag bevindt met veel kalk en basen in de ondergrond. Dit kalkrijke water bepaalt in belangrijke mate de plantengroei wanneer het aan de oppervlakte komt. Omdat dat behoorlijk zeldzaam is, werden de gebieden opgenomen in het Natura 2000-netwerk van de belangrijkste natuurgebieden in Europa. Dit netwerk is opgezet om de bijzondere Europese natuurwaarden te verzekeren en omvat bijna 18 % van het Europese grondgebied. Het is niet gelimiteerd tot natuurreservaten maar gebaseerd op het breder principe van behoud en duurzaam gebruik van de natuur. Een plaats waar mensen en natuur in harmonie kunnen samenleven.

Om de natuurwaarden in deze voorstedelijke regio rond Brussel nog te versterken startte Natuurpunt in 2018 een nieuw project: LIFE Green Valleys.

Maar het project gaat niet alleen om het versterken van de natuurwaarden. In de regio is ook heel wat menselijke activiteit. Het is een dichtbevolkt gebied met veel bedrijven en grote gebieden zijn ook nog in landbouwgebruik. Met die mensen gaan we actief aan de slag en in gesprek. We bekijken hoe we de mensen dichter bij de natuur(gebieden) kunnen brengen en de natuur dichter bij de mensen.

Omdat de Europese Commissie deze relatie tussen mensen en natuur zo belangrijk vindt, steunt ze LIFE Green Valleys via het projectfonds “LIFE”. Hierdoor kan Natuurpunt aanspraak maken op een deel van die middelen uit het projectfonds om tussen 2018 en 2025 ongeveer 200 ha natuur te herstellen, de gebieden en het Natura 2000 netwerk meer bekendheid te geven, mensen te betrekken bij het (natuur)beheer en te werken aan nuttige toepassingen voor beheerresten.

LIFE Green Valleys geeft dus een extra impuls aan het vele werk dat vrijwillige en professionele medewerkers al jaren investeren in de natuurgebieden in de regio. Het loopt van 1 september 2018 tot 31 augustus 2025. De hoofdrolspelers in het project zijn de plaatselijke vrijwillige medewerkers van Natuurpunt, waarbij de coördinatie voorzien wordt vanuit Natuurpunt Beheer vzw. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Natuurpunt Studie vzw en Natuurinvest zijn de Vlaamse partners.

Voor het project werken we ook samen met een Poolse natuurorganisatie. In het westen van Polen beheert Klub verschillende natuurgebieden met soortgelijke vegetaties als deze rond Brussel. Dit LIFE-project biedt een unieke kans om kennis uit te wisselen over het beheer, samen ervaringen op te doen en oplossingen te zoeken voor het verwerken van de beheerresten.

Volgende natuurgebieden maken deel uit van het projectgebied:

Pikhakendonk

Hellebos-Rotbos

Floordambos-Peutiebos

Kastanjebos

Torfbroek

Silsombos

Molenbeekvallei

Rotte Gaten

Wil je gaan wandelen, neem dan zeker een kijkje in de wandelgids.

Meer info over het Life-projectfonds van de Europese Unie vindt u hier.

Meer info over het Natura 2000-netwerk vindt u hier.

Meer info over de werking en activiteiten van het bezoekerscentrum vindt u hier

   logo Klub

TOP