Grote Boshoek

Grote Boshoek: Uilenbos - Babbelbeekse Beemden - Langbos & Babbelse Plassen - Babbelkroonbos

Lier, Boechout, Hove, Lint, Kontich, Duffel
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het landschapspark Grote Boshoek is een relatief ongeschonden openruimtegebied dat zich uitstrekt over de gemeentes Kontich, Hove, Boechout, Lint, Lier en Duffel. Je vindt er topnatuur waaronder een aantal oude ‘Ferrarisbossen’ met een zeldzame voorjaarsflora, relicten van beekvalleien, kleine landschapselementen, bloemrijke hooilanden vaak gevoed met kwelwater. De natuurpracht in Zevenbergenbos Lier, Uilenbos, Domein van Boechout, Den Turck, Bos van Marpingen en Lachenenbos is zo bijzonder, dat deze gebieden een strikte bescherming van zowel Vlaanderen als Europa genieten.

 

Beschrijving van het gebied 

De waterlopen spelen ook een belangrijke rol. In het landschapspark Grote Boshoek meanderen de Lachenenbeek en haar zijbeken doorheen pareltjes van natte graslanden met dotter- en koekoeksbloemen, moerasgebieden, en eeuwenoude, unieke, loofbossen met betoverende voorjaarsflora. Je vindt er enkele topsoorten zoals Eenbes, Sneeuwklokje, Bosgeelster, Grote keverorchis, Waterviolier en Zomerklokje. 

Het gebied kent ook een goed werkende familiale landbouw in een voor deze regio nog relatief gaaf en open cultuurlandschap. Er is ook heel wat erfgoed te zien zoals typische oude hoeves, haagkanten, eeuwenoude slootjes, dreven en bomenrijen, en biedt prima mogelijkheden voor recreatie. Kortom een plaats waar je echt nog rust kan vinden in de drukke verstedelijkte regio ten zuiden van Antwerpen en ten noorden van de Nete. 

Jammer genoeg zijn deze bijzonder waardevolle percelen nu relatief klein en liggen ze verspreid en geïsoleerd in het landschap, waardoor het leefgebied van heel wat planten en dieren versnipperd is. Door de verschillende puzzelstukken met elkaar te verbinden worden de populaties van beschermde planten en dieren robuuster en minder kwetsbaar. Tegelijk verbetert de kwaliteit van de omgeving voor omwonenden en alle bezoekers van het landschap. Door het landschappelijk versterken van de brede vallei van de Babbelsebeek (de belangrijkste zijbeek van Lachenenbeek) wordt ook een ecologische verbinding met de zuidelijk gelegen Netevallei mogelijk.

 Top

Natuurbeheer

'Grote Boshoek' is geen gewoon natuurgebied, maar een unieke uitdaging waarin Natuurpunt haar verantwoordelijkheid wil nemen. Vier lokale Natuurpunt afdelingen (Land van Reyen, Zuidrand Antwerpen, Oude Spoorweg en De Wielewaal) streven ernaar om het gebied te laten evolueren tot één groot open landschap met meer en betere natuur, extra waterretentie, kleinschalige en multifunctionele (bio)landbouw, bescherming van het erfgoed en diverse vormen van recreatie. Samen zoeken we naar opportuniteiten om de bestaande bossen uit te breiden, waardevolle percelen aan te kopen als stapstenen tussen bestaande natuurgebieden en -kernen. Ook willen we extra verbindingen als bomenrijen, houtkanten en hagen realiseren in het landschap en het voor publiek toegankelijk te maken. Kortom: in overleg de natuurwaarden in het landschap versterken waar mogelijk en deze maximaal toegankelijk maken waar dit verantwoord is. Het overleg met de andere partners en het beheren van de verschillende natuurgebieden gebeurt verspreid over de afdelingen met zo’n 30 tal vrijwilligers. Hierbij trachten we ook de lokale bewoners en gebruikers zoveel als mogelijk bij het hele verhaal te betrekken.

Uiteraard kan Natuurpunt alleen niet de nodige oplossingen bieden om haar streven te realiseren, daarom is er een samenwerkingsverband afgesloten via Landschapspark Antwerpse Zuidrand in een strategisch project onder coördinatie van de provincie Antwerpen. Vier Natuurpunt-afdelingen, de provincie Antwerpen, 8 gemeenten, het Agentschap voor Natuur en Bos, Ruimte Vlaanderen, Vlaamse overheid, Kempens Landschap, Boerenbond, lokale landbouwers, Bosgroep Antwerpen Zuid en grondeigenaars hebben samen het ambitieuze plan opgevat om dat unieke landschap in de zuidrand van Antwerpen te behouden en te versterken met als doel een landschapswerking die de gemeentegrenzen overstijgt. Lees hier meer.

Top

Ontdek de natuurgebieden in de Grote Boshoek

Voor meer informatie over de gebieden en de wandelinfo, neem hieronder een kijkje op de pagina's van de deelgebieden.

Top

Provincie Antwerpen  logo

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Grote Boshoek: Uilenbos - Babbelbeekse Beemden - Langbos & Babbelse Plassen - Babbelkroonbos groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Grote Boshoek: Uilenbos - Babbelbeekse Beemden - Langbos & Babbelse Plassen - Babbelkroonbos".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Rolph en Els De Ceulaer. Voorspools rdeceulaer@hotmail.com of Peter Tersago peter@te-de.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.