Natuurpunt Erpe-Mere is actief in Erpe-Mere. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten.

E-mail: natuurpunt.erpemere@gmail.com

Facebook: facebook.com/NatuurpuntErpeMere

Je kunt inschrijven op onze nieuwsbrief (of bekijk eerst enkele voorbeelden)

Steun ons! Koop iets in onze webshop of stort je vrije bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met vermelding van “Gift 6123 Honegem” of steun Honegem online. Voor elke gift van 40 euro of meer ontvang je een fiscaal attest. Lees hier wat jouw belastingvoordeel is.

Ons steunen zonder iets extra uit te geven? Dat kan! Via onze trooperpagina www.trooper.be/natuurpunt-erpe-mere
 

Spaghettiverkoop - Natuurpunt Erpe-Mere

 

Waarnemingen

Heel veel natuurwaarnemingen van planten, dieren, paddenstoelen, mossen, ... worden bijna dagelijks ingevoerd op de website Waarnemingen.be, en zijn daar ook te raadplegen.

Bekijk alle waarnemingen uit Erpe-Mere of meer in het bijzonder deze uit het Blauwbos, het wachtbekken, Molenmeers, Zijpbeek, Steenberg of Visser.

 

Het Blauwbos te Mere

Blauwbos (Mere)

Het Blauwbos te Mere maakt deel uit van het natuurgebied Den Dotter. In het zuiden wordt het begrensd door het gehucht Gotegem, in het noorden door de Broekstraat.

De ligging op de relatief steile valleiflanken van de Ter Erpenbeek zorgt voor gradiënten in vochtigheid en bodemsamenstelling. Deze variatie in groeiomstandigheden vertaalt zich in een bijzonder rijke flora. We vinden in het Blauwbos onder andere elzenbroeken, elzen-essenbos, bronbosjes met goudveil, dotterbloemgrasland, natte ruigtes met poelruit, houtkanten met aardbeiganzerik en heggenvogelmuur, grote zeggenvegetaties en rietland.

Wat de fauna betreft, is, naast het voorkomen van reeën en een aantal zeldzame zweefvlieg- en nachtvlindersoorten, ook het belang van het gebied voor slakken interessant te vermelden. De kleine clausilia (Clausilia rugosa) kon nog nergens anders in Vlaanderen met zekerheid worden vastgesteld.

(tekst: Robin Van Heghe)

Bekijk de waarnemingen uit het Blauwbos

 

Het wachtbekken te Erpe

Wachtbekken (Erpe en Mere)

Dit wachtbekken was het eerste gecontroleerd overstromingsgebied in Erpe-Mere. Als één van de drie wachtbekkens in het stroomgebied van de Molenbeek, ligt het ingesloten tussen de spoorlijn Brussel-Oostende, de Rooseveltlaan, de E40 en de KMO-zone Evenbroekveld.

Achter een open zone die dienst doet als slibvang valt een oud populierenbestand op. Talrijke exemplaren stierven af door de permanent hoge waterstand en bieden met hun holten en spleten een thuis aan ontelbare organismen, van schimmels en kevers tot spechten en mezen. Meer recente aanplantingen van berk, es, zomereik, els, linde en bloeiende struiken zorgen voor een gevarieerd voedselaanbod voor insecten. Naast de moerasspirearuigten, de grote zeggenvegetaties en het wilgenstruweel zijn ook de graslandstroken op de taluds zeer waardevol en dikwijls bloemenrijk.

Als bijzondere soorten springen vooral graslathyrus, sleedoornpage, beekoeverlibel, reuzengoudhaan, dertienstippelig lieveheersbeestje en de donkere kuifbladroller (Endothenia nigricostana) in het oog.

(tekst: Robin Van Heghe)

Bekijk de waarnemingen uit het wachtbekken

 

Molenmeers te Erpe

Molenmeers (Erpe)

Molenmeers is het deel van het natuurgebied Honegem gelegen tussen de Leedsesteenweg in het westen en de Honegemstraat in het oosten. Populierenbos overheerst in het centrale gedeelte, hier en daar vinden we alluviaal elzen-essenbos. In de randzones vinden we soortenrijke permanente cultuurgraslanden en moerasspirearuigten.

Bijzondere soorten die reeds werden aangetroffen zijn onder andere heidelieveheersbeestje en heggenvogelmuur. De opmerkzame waarnemer ontdekt op eik misschien een gal van de zeer zeldzame ramshoorngalwesp (Andricus aries) of spot de grijze muurkokermot (Metriotes lutarea) op een bloemetje van zijn waardplant, de grote muur.

(tekst: Robin Van Heghe)

Bekijk de waarnemingen uit Molenmeers

 

Zijpbeek te Erpe-Mere

Zijpbeek (Erondegem)

Bekijk de waarnemingen uit Zijpbeek

 

Gebied Steenberg in Erpe-Mere

Steenberg (Bambrugge)

Bekijk de waarnemingen uit Steenberg

 

Gebied Visser in Erpe-Mere

Visser (Mere)

Bekijk de waarnemingen uit Visser

 

 

Banner Waarnemingen.beWaarnemingen.be is een initiatief van Natuurpunt Studie vzw en de Stichting Natuurinformatie en wordt gevoed door waarnemingen van vele vrijwilligers en werkgroepen.

 

 

TOP