Natuurherstel Averbode Bos en Heide

 

 

In Averbode Bos en Heide gebeurden heel wat natuurherstelwerken. Daardoor keerde de historische pracht van het gebied terug en ontwikkelde het zich tot een van de grootste en rijkste bos en heidegebieden van Vlaanderen.

 

2021 - 2022 Opruimen weekendverblijven, graslandherstel, rasters en amfibierijke vennen

Begrazing zorgt in het gebied voor het open houden van de heidevegetatie, wat van groot belang is voor opvallende soorten als blauwvleugelsprinkhaan en boomleeuwerik, daarom werden er extra begrazingsrasters geplaatst. Om voor extra structuurvariatie te zorgen, werd ook pleksgewijs gemaaid in de ontwikkelde heidevegetatie. Zo blijven er voldoende open plekken waar bijvoorbeeld veldkrekels erg van profiteren.
De afwatering van enkele vennen bleek problematisch, waarvoor er verschillende stuwen aangepast werden. Hierdoor kunnen we het water beter vasthouden en die vennen ook periodiek afvissen. Vennen zijn van nature visvrije wateren waar dan net amfibieën van profiteren, hun dikkopjes staan bovenaan het menu van nagenoeg alle vissoorten. Met een van de weinige populaties poelkikker van Vlaams Brabant in het gebied, is het van groot belang om die soort hier te koesteren.
Ten westen van Averbode Bos en Heide, ligt de Rode Berg. Ook hier werkt Natuurpunt aan natuurherstel. De afgelopen jaren konden verschillende vervallen caravans en weekendverblijven gekocht worden, die werden afgebroken om de zone als open grasland te herstellen. De eerste eitjes van Bruine Eikenpage, een zeldzame vlinder die karakteristiek is voor droge bosranden, werden hier al gevonden.
Verspreid in het gebied werd eveneens extra ingezet op het ontwikkelen van bosranden. Door dood hout te laten staan, hakhoutbeheer toe te passen en exoten via ringen te bestrijden, proberen we de ontwikkeling van een glooiende bosrand te versnellen.
Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de broodnodige steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

 

2021 - 2022 Vleermuisdreef Blauberg

Natuurpunt heeft de Prinsendreef en de bosfragmenten tussen de dorpskern van Blauberg en het natuurgebied Averbode Bos en Heide, vleermuisvriendelijk ingericht.

Inventarisatiestudies hebben aangetoond dat in Averbode Bos en Heide en omgeving heel wat zeldzame vleermuizen en waardevol habitat aanwezig is.

Deze Amerikaanse eikendreef is reeds deels vervallen (afgestorven en te gevaarlijke bomen gekapt) en de lichtgaten in de aanwezige begroeiing worden zeer invasief ingenomen door een zeer dichte uitzaaiing van Amerikaanse eik. Met vleermuizen als paraplusoorten hebben we het hele boshabitat en de dreefstructuur verbeterd.

- Waar er gaten zijn gevallen in de dreefstructuur zijn er grotere maat wintereiken (Querqus petraea) en winterlinde (Tilia cordata) aangeplant. Deze zorgen op korte termijn reeds voor het herstel van de dreefstructuur. Met name als migratiecorridor voor vleermuizen, maar ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt, is dit belangrijk in het gehele landschap.

- Om de veiligheid te waarborgen zijn uit de nog aanwezige oude dreefbomen de gevaarlijk overhangende dode takken wegsnoeien.

- In de dreef en verspreid in het bosperceel (en bosranden) rondom, zijn vleermuiskasten opgehangen

- In de ondergroei van de dreven, de bosranden, houtkanten en verspreid in de bospercelen zijn bloem- en besrijke, habitattypische bossoorten aangeplant ter verbetering van de bosstructuur en het voedselaanbod voor insecten en bijgevolg vleermuizen.

Door het herwaarderen van deze dreef en bosfragmenten, herstellen we deze belangrijke corridor tussen natuurgebied Averbode Bos en Heide, de dorpskern van Blauberg en het tussenliggende landbouwgebied.

Dit project werd gerealiseerd en gecofinancierd in het kader van het landinrichtingsproject de Merode, prinsheerlijk platteland, in opdracht van de Vlaamse Regering en met cofinanciering van de Provincie Antwerpen.