Zoals op zovele plaatsen in Vlaanderen heeft de mooie natuur rond de Abeek te kampen met meerdere bedreigingen. De versnipperde eigendomssituatie maakt dat heel wat percelen niet het beheer krijgen dat ze verdienen.

De versnippering bemoeilijkt niet alleen het eigen beheer maar zorgt er ook voor dat de beheerde percelen vaak te kampen hebben met verschillende randeffecten zoals een verstoorde waterhuishouding, inspoeling van nutriënten of uitzaaiing van exoten.

Daarnaast is heel wat potentieel waardevolle natuur gedegradeerd door aanplanten voor houtproductie. Op de droge flanken vinden we de typisch Kempische dennenaanplanten en in de nattere delen van de vallei staan er al te vaak populieren geplant. Langsheen de bovenloop zijn ook meerdere weekendverblijven met bijhorende tuinvijvertjes die een nefaste invloed uitoefenen op de aanwezige natuurwaarden.

TOP