Natuurherstel op de Belse heide


2021 - 2022 Begrazing op de landduinen van Bel

In 2018 vroeg Natuurpunt een Projectsubsidie Natuur aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos om begrazingsrasters te plaatsen op de landduinen in Bel. Door begrazing mogelijk te maken zal het beheer van het gebied er sterk op vooruit gaan.
Na de omvorming van naaldhoutaanplanten tot open landduinen die kaderde binnen LIFE Grote Nete (LIFE05 NAT/B/00090) blijft het beheer van de landduinen in Bels Broek en Heide een uitdaging. Mede door de hoge stikstofdepositie tieren bramen en grijs kronkelsteeltje welig. Bovendien zijn in de omringende houtkanten en bossen heel wat ruwe berken aanwezig die uitzaaien in het gebied. Door een begrazingsraster te plaatsen kan een gericht graasbeheer bovenop het manuele beheer bijdragen tot verhoogde natuurwaarden.
Natuurpunt plaatste rond vier beheerblokken een ursusraster met duurzame palen van Robinia, voorzien van beheer- en klappoortje waar nodig.

 

 

De landduinen van Bel zijn populair bij recreanten en de inrichting vormde een kans om de recreatie af te stemmen op de tot doel gestelde natuurwaarden. Door begrazing en manueel beheer te combineren en op elkaar af te stemmen zullen de tot doel gestelde habitats zich beter kunnen ontwikkelen en in stand houden. Het gaat hier om droge heide en open grasland op landduinen (2310/2330), vochtige tot natte heide (4010), vochtig heischraal grasland (6230_hmo) en voedselarme vennen (3130_aom). In deze mozaïek van heidebiotopen liggen ook kansen voor soorten als boomleeuwerik, boompieper, nachtzwaluw, boomvalk, tapuit, levendbarende hagedis, poelkikker, dodaars, gevlekte witsnuitlibel, venwitsnuitlibel, harkwesp en heivlinder.
Voor de totale projectkost werd een Projectsubsidie Natuur van 95% toegekend. De overige 5% werd gefinancierd door de Europese Commissie via het lopende LIFE+ Grote Netewoud, wilde natuur op mensenmaat (1/9/2013-31/12/2021). https://www.natuurpunt.be/pagina/nieuws-over-life-grote-netewoud

2017 Begrazingsrasters

In 2017 vroeg Natuurpunt een Investeringssubsidie Natuur aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos om op de Belse Heide een begrazingsraster, een klappoort en een beheerpoort te voorzien om begrazingsbeheer op te starten.

Robuustere natuurkernen zijn niet enkel van groot belang voor fauna en flora. Ze laten ook een optimaal gestuurde recreatie toe die een grote meerwaarde betekent voor de bezoeker van Bels Broek en Heide.

 

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP