Het project LIFE Abeek heeft voornamelijk het habitatrichtlijngebied “Abeek met aangrenzende moerasgebieden” als werkterrein.

Het brongebied van de Abeek, ter hoogte van het Schietveld in Meeuwen-Gruitrode, bevindt zich echter in het habitatrichtlijngebied “Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode”. Daarnaast overlapt ons projectgebied met drie vogelrichtlijngebieden.

In ons projectgebied zijn volgende habitattypes goed vertegenwoordigd:

 • Oligotrofe wateren met Littorella- of Isoëtes-vegetatie (Nanocyperetalia) (3130)
 • Droge heide (4030)
 • Tril- en overgangsveen (7140)
 • Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten (9190)
 • Alluviale bossen en broekbossen (91E0+)

Het brongebied te Meeuwen-Gruitrode is de enige locatie binnen ons projectgebied met herstelmogelijkheden van volgende habitattypes:

 • Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten (2310)
 • Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen (2330)

Volgende habitattypes zijn zeer beperkt aanwezig in ons projectgebied:

 • Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix (4010)
 • Slenken in veengronden (Rhynchosporion (7150))

Volgende habitattypes zijn niet aangemeld maar wel aanwezig volgens de habitatkaart van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek:

 • Magnopotamion-vegetaties (3150)
 • Voedselrijke, vochtige ruigten van het Filipendulion-type (6430)
 • Laaggelegen, schraal hooiland (6510)
TOP