dotterbloemen in de Kwacht - Luc Van den BerghVoor een beschrijving van de vernoemde habitattypes kan je terecht op de website van het INBO

 • 2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista
 • 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
 • 3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
 • 3150 Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamion of Hydrocharition
 • 3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitantis en het Calitricho-Batrachion
 • 4010 Noord-Atlantische droge heide met Erica tetralix
 • 4030 Droge Europese heide
 • 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)
 • 6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem(Molinion caeruleae)
 • 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones
 • 7140 Overgangs- en trilveen
 • 9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
 • 91E0 Bossen op alluviale bodem met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

TOP