De grote variatie aan zeldzame habitats weerspiegelt zich ook in de aanwezigheid van verschillende zeldzame en bedreigde vogelsoorten (uit de Annex I van de Vogelrichtlijn).

Het betreft voornamelijk soorten van open water en moerassen met rietpartijen. Blauwborst, ijsvogel, roerdomp, woudaapje, watersnip en porseleinhoen broeden in het gebied. Visarend en grote zilverreiger overwinteren er of pleisteren er tijdens de migratie.

Het projectgebied onderhoud één van de laatste broedpopulaties van Vlaanderen (en West-Europa) van grauwe klauwier en ook boomleeuwerik broedt in de Abeekvallei. De nachtzwaluw broedde er nog tot voor kort en kan terugkeren nadat herstel van zijn habitat is uitgevoerd. In de meer beboste delen van de vallei vinden we broedparen van wespendief, zwarte specht en middelste bonte specht.
 
Naast vogels huisvest de Abeekvallei nog veel andere zeldzame diersoorten (uit de Annex II en Annex IV van de Habitatrichtlijn). knoflookpad, een bedreigde soort, werd recent ontdekt binnen de grenzen van het projectgebied en ook kamsalamander heeft er een populatie. Vroeger kwamen populaties van rugstreeppad en gladde slang voor in het gebied. Beide soorten zijn nog steeds aanwezig in omliggende Natura 2000-gebieden, dus door habitatherstel kunnen we deze soorten misschien binnenkort opnieuw in de Abeekvallei vinden. Een laatste nieuwkomer is de boomkikker. Dit kleine felgroene kikkertje heeft zich recent weer in het projectgebied gevestigd en zal zeker gebaat zijn bij het geplande venherstel.
 
In de Abeek zelf komt nog een gezonde populatie beekprik voor. Het betreft een belangrijk deel van de Vlaamse populatie (> 8%).

De Abeekvallei is één van de ‘hotspots’ voor libellen in Vlaanderen. Minstens 44 soorten zijn er reeds waargenomen. De meest bijzondere soorten met een permanente populatie zijn vroege glazenmaker, glassnijder, bruine korenbout, variabele waterjuffer en smaragdlibel, allen typische soorten voor tril- en overgangsveen. Gevlekte witsnuitlibel (een Annex II-Habitatrichtlijnsoort), wordt geregeld waargenomen maar er zijn nog geen voortplantingsgevallen opgetekend.
 
Wat vlinders betreft, is het gebied bekend voor zijn populatie spiegeldikkopje, een zeer bedreigde soort over gans West-Europa. Andere zeldzame soorten die er voorkomen, zijn grote weerschijnvlinder, bruine eikenpage, kleine ijsvogelvlinder, kleine parelmoervlinder en bont dikkopje. Zilveren maan kwam er nog tot eind jaren negentig voor.

En niet alleen voor vlinders en libellen, maar ook voor de minder aaibare invertebraten is de Abeekvallei zeer belangrijk. Zo heeft een recente inventarisatie door LIKONA reeds een 1700-tal soorten opgeleverd waaronder ongeveer 120 rode-lijstsoorten. Voor enkele moeilijker te determineren groepen is het onderzoek nog lopende, dus we verwachten dat het soortenaantal nog verder zal oplopen!

TOP