Drijvende waterweegbree

Drijvende waterweegbree, Luronium natans, komt momenteel niet voor in het gebied, hoewel het projectgebied ondermeer aangeduid is voor deze soort. Dat komt omdat de goed ontwikkelde gebieden met open water allemaal op veen te vinden zijn. Drijvende waterweegbree heeft minerale, voedselarme bodems nodig. In het project wordt het herstel van verschillende, ook grotere vennen op minerale zandbodems voorzien. Aangezien de soort even verderop (over het kanaal) wel aanwezig is, kan verwacht worden dat Drijvende waterweegbree ook binnen het projectgebied zal verschijnen.

Kleine modderkruiper

De populatie van kleine modderkruiper, Cobitis taenia, behoort tot de belangrijkste populatie in Vlaanderen. De vallei van de Kleine Nete vormt eigenlijk het enige gebied in Vlaanderen, waar nog grote en zeker levensvatbare populaties voorkomen. De Rooise loop behoort tot het bekken van de Kleine Nete. De soort staat op de Rode lijst van Vlaanderen als zeldzaam en is doelsoort van de Habitatrichtlijn Bijlage II. Kleine modderkruiper werd bovendien opgenomen in de lijst van bedreigde vissoorten van de EEG (Bannister, 1982), wat de achteruitgang van de soort op Europese schaal benadrukt.

Kamsalamander

De status van deze soort is onzeker in het gebied. Kamsalamander, Triturus cristatus, is slechts één maal aangetroffen bij een overzetactie. Hoewel de populatie ongetwijfeld klein is, is ze zeker van belang. De verspreiding van de kamsalamander is duidelijk discontinu en versnipperd in Vlaanderen. Dat geldt zeker voor de Kempen. De verspreiding in Vlaanderen situeert zich vooral in de valleien van de grotere rivieren en op rijkere bodems. In de Kempen zijn weinig populaties te vinden. In die zin is de populatie van Landschap De Liereman van groot regionaal belang.

Nachtzwaluw

nachtzwaluw - Francois Van BauwelNachtzwaluw, Caprimulgus europaeus ,is één van de belangrijke doelsoorten voor het gebied. Na jarenlang afwezig zijn in de jaren tachtig en negentig is de soort sinds enkele jaren terug. Het herstel van boomheide heeft geleid tot één en sinds 2003 twee broedparen. In het beheer zoals voorgesteld in dit dossier wordt voorzien in 10 tot 30 % bos in het open heidegebied. Dit wordt in wetenschappelijke publicaties voorgesteld als het optimale beheer voor deze soort. De verwachting is dat de soort zich dan ook zal uitbreiden als het beheer zoals voorgesteld in het dossier wordt uitgevoerd. De verwachting is dat we tot 5 à 10 broedparen kunnen komen.

Korhoen

Korhoen, Tetrao tetrix, is een voormalige broedvogel, die pas in de eerste helft van de jaren tachtig verdwenen is. Deze soort is met uitsterven bedreigd in heel Vlaanderen als ze al niet volledig verdwenen is. Ook in Wallonië en Nederland is de situatie uiterst kritiek. De reden voor het verdwijnen ligt vooral in het ontbreken van de gradiënt heide - heischraal grasland - matig intensieve landbouw. De te sterke intensivering van de landbouw heeft de voedselbeschikbaarheid voor de jongen in de zomer tot nul gereduceerd. In het beheerplan voor Landschap De Liereman wordt voorgesteld om te streven naar het herstel van de geschikte omstandigheden voor de soort. Daarna kan onderzocht worden om de soort te herintroduceren. Vanzelfsprekend vereist dit uitgebreid wetenschappelijke onderzoek en de nodige vergunningen van wetenschappelijke instellingen en de toezichthoudende administratie. Belangrijk is echter dat een tweetal kwekers uit de omgeving nog beschikt over hoenders, die afstammen van de Liereman - populatie. Het oorspronkelijk genetisch materiaal is nog aanwezig.

TOP