Momenteel zijn weidevogels sterk bedreigd in Europa. Vandaar dat dit LIFE-project zich focust op deze weidevogels, zowel broedende als overwinterende soorten. Verder is het projectgebied een belangrijke overwinteringsplaats voor de velduil (Asio flammeus), de kleine rietgans (Anser brachyrhynchus), de kolgans (A. albifrons) en de smient (Anas penelope). 60 tot 80% van de Spitsbergenpopulatie van de kleine rietgans (A. brachyrhynchus) overwintert aan de Oostkustpolders.

Verder wordt het gebied gebruikt als jachtgebied door de bruine kiekendief (Circus aeruginosus), maar er blijken onvoldoende geschikte broedplaatsen. Hiervoor zullen dus nieuwe broedplaatsen aangelegd worden. 

Speciale aandacht gaat uit naar kluut (Recurvirostra avosetta), velduil (Asio flammeus), kleine rietgans (Anser brachyrhynchus), kolgans (A. albifrons) en smient (Anas penelope) in het vogelrichtlijngebied. Deze soorten fungeren als paraplusoorten voor andere weidevogels en steltlopers zoals kievit (Vanellus vanellus), tureluur (Tringa totanus), scholekster (Haematopus ostralegus), goudplevier (Pluvialis apricarius), kemphaan (Philomachus pugnax) en rosse grutto (Limosa lapponica).

TOP