Het project is opgebouwd rond drie doelstellingen:

 

Natuurherstel

De natuurwaarden en habitats die we terugvinden in de gebieden zijn erg zeldzaam geworden in Vlaanderen en zelfs in Europa. Door allerlei veranderingen in het landgebruik werden de gebieden steeds kleiner en populaties versnipperd. Het project heeft als doel om meer dan 200 ha (400 voetbalvelden) van de habitats te herstellen of te optimaliseren. Hierdoor krijgen de dieren en planten die aan deze habitats gebonden zijn meer ruimte en krijgen ze meer kansen om zich te verspreiden.

Het project zet vooral in op de vochtige natuur - de beekvalleien -  en de bossen. De belangrijkste doelhabitats zijn glanshaverhooilanden, kalkmoerassen en broekbossen. Verschillende plantensoorten van deze habitats komen in Vlaanderen alleen nog in Midden-Brabant voor. Vooral het natuurgebied Torfbroek is één van de belangrijkste gebieden in Europa. Het was het eerste erkende natuurgebied in Vlaanderen. Maar ook in de andere deelgebieden is er veel potentieel voor het herstel.

De zeggekorfslak en de kamsalamander krijgen de ambassadeursrol in het project.

 

Nuttig gebruik van beheerresten

Natuur beheren levert heel wat beheerresten op: vooral hout, gras en hooi, maar soms ook slib of grond. Het is zonde om dat materiaal geen nieuwe bestemming te geven en nuttig te besteden. Maar dat is niet altijd even vanzelfsprekend. Binnen het LIFE-project zoeken we in samenwerking met stakeholders en partners mogelijkheden om de vrijgekomen materialen te verwerken. Op die manier zorgen we er ook voor dat het beheer op lange termijn haalbaar blijft. Zonder nuttige toepassing of afzetmarkt van vooral maaisel zou op termijn een ophoping ervan ontstaan waardoor het beheer (en de draagkracht ervoor) in het gedrang komt.

 

Samenwerking en betrokkenheid

De natuurgebieden in het project bieden schitterende mogelijkheden voor iedereen die van de natuur of het platteland wilt genieten. Een wandeling door moerassen en bossen, wandelen op houten plankenpaden die zich langs bomen, stronken, vijvers en grachten slingeren … Je krijgt er een gevoel van wildernis. Hier willen we plaats bieden aan natuur en beleving, aan mensen, dieren en planten. Daarom werken we aan de verbetering voor de recreatieve en toeristische mogelijkheden van de natuurgebieden. Dat doen we samen met (economische) stakeholders. Door steeds meer mogelijkheden te bieden om betrokken te zijn bij natuur en deze te beleven, willen we mensen dichter bij de natuur brengen, en de natuur dichter bij de mensen. Op die manier trachten we ook te werken aan een betere integratie van ecologische en economische belangen.

 

Ook de Poolse partner Klub zal binnen dit project werken rond deze doelstellingen. Van enkele zeldzame plantensoorten in Polen bevinden de grootst gekende populaties zich in het projectgebied.

TOP