Laatste update: 31/03/2014

Door de oppervlakte en de relatieve intactheid van grote delen van het projectgebied zijn uitstekende kansen aanwezig om de habitats en soorten van het Natura 2000 gebied op grote schaal te herstellen.

Na uitvoering van de geplande werkzaamheden in dit LIFE-project zal de vallei van de Grote Nete één van de kerngebieden in West-Europa zijn voor de habitats 2310, 2330, 4030, 6510 en met name 91E0 (zie codering hierna). Habitats zoals 3150 en 7240, die momenteel uit het Habitatrichtlijngebied verdwenen zijn, zullen waarschijnlijk hersteld kunnen worden. Ook het leefgebied van beekprik en kleine modderkruiper zal op een significante manier verbeterd worden.

We streven ernaar dit Natura 2000-gebied ook maatschappelijk te verankeren. Zo zullen er bijkomende en nieuwe wandelpaden en andere bezoekersfaciliteiten aangelegd worden, waardoor meer wandelaars, fietsers en andere bezoekers het projectgebied kunnen ontdekken. Daarnaast is er ook aandacht voor samenwerking met landbouwers. Het partnership met de provincie Antwerpen m.b.t. het creëren van nieuwe kansen voor aquatische habitats en de Annex II vissoorten is uniek in Vlaanderen.

  • Grootschalig herstel en opzet van duurzaam beheer voor de Annex I-habitats Corynephorus- en Agrostis-duingraslanden (2330), psammofiele heides met Calluna en Genista (2310), droge heide (4030), alluviale bossen (Saliceto-Franguletum en Alnion glutinosa incanae (91E0)) en beekbegeleidende graslanden (6510) met fragementen van Molinion- en Nardetaliavegetaties.
  • Herstel van de Annex I-habitats Nanocypertalia (3130), Magnopotamion (3150) en laaglandriviervegetaties (3260), natte ruigtes (6430) en Querco-Betuletum bos (9190). Ontwikkeling van hoogveen (7140), een habitattype dat tot voor enkele decennia in het pSCI voorkwam.
  • Opstart van lange termijnoverleg met het Antwerpse provinciebestuur (partner in dit project), zodat de Annex II-soorten beekprik en kleine modderkruiper kunnen behouden en versterkt worden. Voor deze soorten is dit de eerste dergelijke samenwerking in Vlaanderen.
  • Het realiseren van duurzaam lange termijnbeheer ten behoeve van de belangrijke duinhabitats 2310 en 2330, grasland (type 6510), lange termijnbeheer voor toplocaties, die nu reeds soortenrijk zijn, dit alles in samenwerking met vrijwilligers van onze N.G.O.
  • Het habitatherstel zou een belangrijke positieve invloed moeten hebben op een waaier van bedreigde Annex I-vogelsoorten zoals nachtegaal, ijsvogel, zwarte specht, nachtzwaluw, boomleeuwerik en kwak.
  • Toename van het sociaal-economische potentieel van deze Natura 2000-site, onder meer door efficiënte gebruikmaking van de mogelijkheden van natuurgerichte recreatie, inschakelen en aanzetten van vrijwilliger medewerkers in het natuurbeheer, informatieverstrekking aan de lokale bevolking, aan bezoekers en aan de betrokken autoriteiten. Voorts willen we ook een aantal nieuwe partnerschappen opzetten bij wijze van voorbeeld van goede praktijk bij de uitvoering van dit soort projecten.
TOP