Met dit LIFE-project wil Natuurpunt de bedreigingen voor de natuurwaarden in het Hageland aanpakken.

In het Hageland zijn er nog tal van soortenrijke relicten aanwezig, die het kerngebied vormen voor vele van deze habitats.

Zonder ingrijpen zullen ook deze echter verdwijnen. Een grondige herinrichting zal deze relicten uitbreiden tot een duurzaam aaneengesloten kerngebied, wat voor een gunstige staat van instandhouding van deze biotopen zal zorgen.

Ecologische doelstellingen

  • Herstel en uitbreiding van blauwgraslanden (6410) en glanshaverhooilanden (6510). In totaal zal er een uitbreiding van 30 ha zijn (5 ha blauwgrasland en 25 ha glanshaverhooiland.
  • Herstel en uitbreiding van overgangs- en trilvenen (7140). Er wordt voor een uitbreiding van 2,5 ha gezorgd.
  • Herstel en uitbreiding van heischraal grasland (6230) en heidevegetaties (4030, 2310 en 2330). Er zal een uitbreiding van 10 ha van deze habitats zijn.
  • Herstel en uitbreiding van waardevolle bossen (9120, 9160, 9190 en 91E0+). In totaal is er een uitbreiding van 25ha.
  • Herstel aquatische habitats (3130 en 3150).
  • Op 20ha van het projectgebied zal er aan exotenbeheer gedaan worden.
  • Afrastering van 30ha voor het opstarten van extensieve begrazing. Het grootste deel van de heide- en hooilandhabitats zijn immers ontstaan onder invloed van begrazing.
  • Soortgericht herstel van kleine plassen ten voordele van de kamsalamander en de drijvende waterweegbree. Bovendien worden er twintig nieuwe poelen aangelegd.

Een belangrijk element van het habitatherstel is streven naar landschappelijke verbondenheid. De gerealiseerde habitats maken deel uit van een complex netwerk van waardevolle natuur. Vele soorten maken daarvan gebruik. Het herstel op landschapsniveau zal resulteren in een enorme verbetering van de kwaliteit van de leefgebieden. Doordat het Hageland zich op de grens bevindt tussen de zand- en leemstreek, is dit des te meer van groot belang.

Zonder draagvlak zijn bovenstaande doelstellingen niet haalbaar. Daarom zijn naast de ecologische doelstellingen, de betrokkenheid van de omwonenden en bezoekers belangrijk. Enerzijds door het uitbreiden van de mogelijkheden voor zachte recreatie. Anderzijds via betere socio-economische verankering van het projectgebied.

TOP