Met dit LIFE+ project willen Natuurpunt Beheer, Provincie Antwerpen Dienst Waterbeleid en de Vlaamse Milieumaatschappij de bedreigingen voor de natuurwaarden in de Kleine Netevallei aanpakken.

Het projectgebied zal daardoor op termijn evolueren tot één van de kerngebieden in het Natura 2000-netwerk. Een grondige herinrichting van het gebied en een adequaat beheer achteraf zijn nodig om het project te doen slagen. Via grondig onderzoek, planning en beheer streven we naar meer spontane en natuurlijke processen.

Beheerwerken Viersels Gebroekt. (Nicole de Graaf)

Ecologische doelstellingen

De ecologische doelstellingen voor het project kunnen in vier groepen ingedeeld worden:

  • Het herstel en uitbreiding van een kwalitatief complex van overgangs- en trilveen (7140), voedselrijke ruigte (6430) en broekbossen (91E0) voor een totaal van 55ha.
  • Het herstel van een waardevol complex van duingrasland (2330), vochtige heide (4010) en droge heide (4030). Er is voorzien om 17ha te herstellen.
  • Het herstel van 3 ha vennen in functie van de doelhabitats (mineraalarme) oligotrofe wateren (3110, 3130).
  • De constructie van een vistrap ter verbetering van de connectiviteit van het doelhabitat laaglandrivier (3260) en de bijhorende visfauna.

Een belangrijk element van het habitatherstel is streven naar landschappelijke verbondenheid. De habitats maken deel uit van een complex netwerk van waardevolle natuur. Vele soorten maken daarvan gebruik. Het herstel op landschapsniveau is een enorme verbetering van de kwaliteit van de leefgebieden.

Zonder draagvlak zijn de bovenstaande doelstellingen niet haalbaar. Daarom is, naast de ecologische doelstellingen, de betrokkenheid van de omwonenden en bezoekers belangrijk. Dit kan enerzijds gerealiseerd worden door het uitbreiden van de mogelijkheden voor zachte recreatie en anderzijds via een betere socio-economische verankering van het projectgebied. Landbouwers kunnen betrokken worden bij de uitvoering van het beheer terwijl wandelpaden kunnen afgestemd worden op de lokale horeca zodat het project een impuls geeft aan de lokale economie. Een prachtig natuurgebied zorgt tot slot ook voor een grotere uitstraling van de gemeente.

Infomoment beheerteams (Jonas Dillen)

TOP