Met dit LIFE-project wil Natuurpunt vzw de bedreigingen voor de natuurwaarden in de polders aanpakken. Er zijn nog tal van soortenrijke relicten aanwezig, die het kerngebied vormen voor veel planten en dieren. Deze grondige herinrichting heeft als doel de bestaande relicten uit te breiden tot een duurzaam aaneengesloten kerngebied, zodat ze ook op lange termijn blijven bestaan.

De belangrijkste doelen binnen dit project zijn grootschalig natuurherstel en het verbeteren van de bezoekersfaciliteiten.. Concreet willen we volgende zaken realiseren:

- Grootschalig herstel en gepast beheer van 75,5 ha grasland met pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden en Atlantische schorren.

- Herstel van een extra 140 ha grasland die moet leiden tot een toename van broedende en overwinterende populaties van kluut, velduil, ….

- Voor de gebieden stellen we gedetailleerde plannen op voor een efficiënt en effectief habitatherstel. Nadien volgen we de toestand nauwlettend op door het monitoren van de vegetaties en de weidevogels.

- Informatieverspreiding van het gebied en een betere socio-economische steun en betrekking van lokale mensen en andere stakeholders (inclusief andere grondgebruikers) binnen het Nature 2000 gebied en het LIFE-project.

 

TOP