Laatste update: 31/03/2014

Met dit LIFE-project wil Natuurpunt de bedreigingen voor de natuurwaarden in het Vlaams Veldgebied aanpakken, waardoor het projectgebied op termijn zal evolueren tot één van de nieuwe kerngebieden in het Natura 2000-netwerk.

Een grondige herinrichting van het gebied en een adequaat beheer achteraf zullen nodig zijn om het project te doen slagen.

De ecologische doelstellingen voor het project kunnen in vier groepen ingedeeld worden:

  • Het herstel van een kwalitatief complex van heischrale graslanden en duingrasland (6230+, 2330). Er is gepland om 46 ha te herstellen dankzij het herstel vanuit voormalige landbouwgrond en de opstart van extensieve begrazing.
  • Het herstel van een waardevol complex van duinheide (2310), vochtige heide (4010) en droge heide (4030). Er is voorzien om 70 ha te herstellen wat een veelvoud is van de huidige oppervlakte die aanwezig is in het projectgebied.
  • Herstel van oligotrofe, mineraalarme wateren (3130). Er worden 7 grotere en 9 kleinere vennen aangelegd of hersteld.
  • De uitbreiding en kwaliteitstoename van de oppervlakte natuurlijke bossen (9120, 9190 en 91E0) voor een totaal van 82 ha.

Dit landschapsherstel zal ook een positieve invloed uitoefenen op enkele Annex I-soorten van de Vogelrichtlijn. Habitatherstel zal ook een gunstig effect hebben op de populaties van Poelkikker (Rana lessonae, bijlage IV van de Habitatrichtlijn).
   
Zonder draagvlak zijn de bovenstaande doelstellingen niet haalbaar. Daarom is naast de ecologische doelstellingen de betrokkenheid van de omwonenden en bezoekers een belangrijke doelstelling. Enerzijds beogen we een betere toegankelijkheid en openstelling aangepast aan de draagkracht van het projectgebied. Anderzijds zal er gewerkt worden aan de socio-economische verankering van het projectgebied. Zo kunnen landbouwers betrokken worden bij de uitvoering van het beheer.

Om de doelstellingen van dit project te bereiken zullen tot 2013 in het projectgebied tal van acties uitgevoerd worden met de steun van het LIFE-Natuurfonds van de EU. Deze acties gaan van aankopen van grond en natuurherstel tot activiteiten in functie van de maatschappelijke verankering van het natuurgebied.

TOP