Met dit LIFE-project wil Natuurpunt vzw de bedreigingen voor de natuurwaarden in Haspengouw aanpakken.

In Haspengouw zijn er nog tal van soortenrijke relicten aanwezig, die het kerngebied vormen voor vele van deze habitats. Zonder ingrijpen zullen ook deze echter verdwijnen. Een grondige herinrichting zal deze relicten uitbreiden tot een duurzaam aaneengesloten kerngebied, wat voor een gunstige staat van instandhouding van deze biotopen zal zorgen.

De ecologische doelstellingen voor het project:

  • Herstel van relictbossen op alluviale grond (91E0+), met overgangen naar Eiken-Haagbeukenbos (9160) (circa 20 ha)
  • Herstel van waardevol laaggelegen, schraal hooiland (6510)
  • Herstel soortenrijke schraalgraslanden en ruigten (6430) (circa 15 ha)
  • Herstel en uitbreiding van grasland met heide op kalkhoudende bodem en kleibodem (6410)
  • Herstel en uitbreiding van heidehabitats (natte heide, 4010 en droge heide, 4030).
  • Uitbreiden van de oppervlakte oude zuurminnende bossen met Zomereik op zandvlakten (9190) in het Munsterbos.
  • Lokaal herstel van de hydrologie

Een belangrijk element van het habitatherstel is streven naar landschappelijke verbondenheid. De gerealiseerde habitats komen niet op zichzelf voor maar maken deel uit van een complex van waardevolle natuur die voorkomt op de volledige droog-nat gradiënt van het beekdallandschap. Vele soorten maken gebruik van het netwerk van verschillende habitats. Het herstel op landschapsniveau is een enorme verbetering van de kwaliteit van de leefgebieden.

Zonder draagvlak zijn de bovenstaande doelstellingen niet haalbaar. Daarom is naast de ecologische doelstellingen de betrokkenheid van de omwonenden en bezoekers een belangrijke doelstelling. Enerzijds worden de mogelijkheden voor zachte recreatie uitgebreid. Anderzijds werkt Natuurpunt aan de socio-economische verankering van het projectgebied. Landbouwers worden betrokken bij de uitvoering van het beheer en de wandelpaden worden afgestemd op de lokale horeca. Zo geeft het project een impuls aan de lokale economie.

TOP