Werking van het Educatie innovatiefonds


Wat?

Met dit innovatiefonds willen we initiatieven voor vernieuwing en verdieping, uitgaande van de basis, stimuleren en een duwtje in de rug geven. Heb je een origineel, creatief, fantastisch idee om een educatieve activiteit op te zetten of uit te testen? Heb je het niet eerder kunnen uittesten of realiseren omdat de risico's verbonden aan experimenteren, niet te overbruggen drempels waren?

Vanaf 2018 komt het idee in aanmerking voor ondersteuning door het Educatie innovatiefonds. Het Educatie innovatiefonds wil met een financiële bijdrage drempels helpen verlagen. Daarom verleent het fonds geen structurele ondersteuning, maar enkel start-up ondersteuningen in een experiment fase.

Jaarlijks thema

In 2019 kiezen we voor 2 thema's. 

(1) Innovatieve methodieken voor natuur- en milieueducatie

We zijn op zoek naar innovatieve methodieken om de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid bij de mensen ingang te doen vinden. Door gebruik te maken van die nieuwe methodieken verwachten we dat andere doelgroepen dan onze doorsnee deelnemers geboeid worden en dat de impact van een vorming groter is.
Methodisch verwachten we geen variatie op een doorsnee wandeling in een natuurgebied. Met innovatieve methodieken denken we bijvoorbeeld aan: een comedyvoorstelling, theater, kunst- of muziekproject,… Co-creatie en participatie zijn aanwezig. Maken en doen staan voorop: het initiatief is ervarings- en belevingsgericht en geeft een bijzondere creatieve blik en ervaring op/in natuur en landschap.
Het project wordt bij voorkeur gerealiseerd in samenwerking met andere sectoren en beleidsdomeinen zoals welzijn, cultuur, landbouw, ruimtelijke ordening, mobiliteit,...

(2) Behoud thema 2018: Kansengroepen

Hoe kan je mensen die tot hiertoe heel weinig betrokken zijn bij natuur(beleving) beter bereiken via educatieve activiteiten? Misschien zijn er wel organisaties in je gemeente waar je mee kan samenwerken? Dit zijn de groepen waar we volgend jaar aandacht willen aan besteden:

 • mensen in armoede,
 • mensen met een beperking,
 • mensen van vreemde herkomst en
 • gedetineerden.

Welke educatieve activiteiten?

De activiteiten moeten in aanmerking komen voor subsidiëring in het kader van het decreet sociaal-cultureel werk. Dat betekent dat jouw voorstel zich richt tot volwassenen in hun vrije tijd.

Let op: om dubbele subsidiëring te vermijden, komen activiteiten niet in aanmerking waarvoor al een andere subsidie ontvangen wordt of die ingediend worden door een andere instelling dan Natuurpunt CVN.

Wie kan voorstel indienen?

De volgende personen kunnen een voorstel indienen dat voldoet aan de criteria en dat past in het jaarthema:

 • al wie lid is van het open netwerk van Natuurpunt CVN
 • de educatie verantwoordelijke van een natuurpunt afdeling, werkgroep of regionale
 • een medewerker van Natuurpunt CVN
 • een bestuurder van Natuurpunt CVN

Criteria?

 • het gaat om een nieuw onderwerp dat past in het jaarthema en in onze missie of een nieuwe lesmethode of het aantrekken van een nieuwe en/of een moeilijk bereikbare doelgroep of een combinatie ervan.
 • het idee is helder beschreven en concreet uitgewerkt: doelstellingen + concrete acties (output) zijn beschreven
 • het gaat om de uitwerking van een idee dat na lancering kans heeft om zonder steun verder te bestaan
 • het voorstel is niet louter gericht op lokale toepassing maar bruikbaar voor anderen
 • samenwerking met andere partners is een pluspunt maar geen voorwaarde
 • er wordt een beknopte begroting (inkomsten-uitgaven) voorgelegd waardoor de aangevraagde steun verantwoord wordt. Voor de daadwerkelijke uitbetaling hebben we een bewijs van de uitgaven nodig.
 • voorstel is ontvangen voor 1 mei
 • realisatie binnen de 12 maanden vanaf datum beslissing
 • de behaalde resultaten worden via lessons-learned en/of train the trainer principes gedeeld binnen het open netwerk 

Bedrag en uitbetaling?

Om te vermijden dat middelen te verspreid ingezet worden zal het fonds, in principe, middelen per voorstel kunnen toekennen tussen 500 en 2.500 EUR. De Raad van Bestuur van Natuurpunt CVN kan beslissen om hiervan af te wijken.

De uitbetaling kan gebeuren op eenvoudige aanvraag zodra de gevraagde middelen nodig zijn voor de realisatie van het idee.

Uitbetaling gebeurt steeds op rekening van een organisatie.

Beslissingsproces?

 • De directie bereidt de dossiers voor en doet een gemotiveerd voorstel ter beslissing aan de Raad van Bestuur
 • De Raad van Bestuur neemt een gemotiveerde en niet aanvechtbare beslissing over de toekenning van een deel of de totaliteit van het fonds.
 • De beslissing wordt genomen op de Raad van Bestuur van mei
 • De Raad van Bestuur heeft ieder jaar de mogelijkheid om de criteria aan te passen aan de noden van de partners en de vereniging, het fonds uit te bouwen of af te schaffen.

Vragen of voorstel indienen? 

Voor vragen kan je contact opnemen met Joke Flour, Natuurpunt CVN.

Contactgegevens: 
ann.dheedene@cvn.natuurpunt.be
0492 25 39 95

Voorstel indienen? 

Vul dan deze inlichtingsfiche in. 

TOP