Op het Kempens plateau ontspringen twee beken die zich diep in het landschap insnijden om vervolgens via de vlakte van Bocholt de Maas te bereiken. Ze zijn omringd door een mozaïek van broekbossen, houtkanten, bloemrijke graslanden, vennen, poelen, trilvenen en moeras.

Daar waar de Bosbeek geldt als één van de meest intacte waterlopen in Vlaanderen, kenmerkt de Itterbeek zich door vooral de unieke landschappelijke waarde van haar vallei, met talloze houtkanten en poelen. De beekvalleien van de Itterbeek en van de Bosbeek bepalen het structuurrijke natte landschap, dat de locatie is voor het Life-project Itter & Oeter

Bosbeekvallei - Natuurpunt Afdeling Maasland Noord

Het landschap vormde zich door de eeuwen heen onder menselijke invloed. Nederzettingen ontstonden met rondom akkers en daar buiten moeras of heide. Door veranderingen in het landgebruik wijzigde ook de landschappelijke structuur. De beken werden op sommige plekken rechtgetrokken, elders werden grachtjes gegraven voor de ontwatering of werd heide ontgonnen om de akkers te bemesten. Eind negentiende eeuw grepen de veranderingen wel heel snel plaats. Sommige terreinen die vroeger beheerd werden, geraakten in onbruik omdat ze economisch niet meer interessant waren. Andere percelen werden beplant met bomen die economisch gezien voordeliger waren maar de waterhuishouding in het gebied sterk verstoorden. Snelle intensivering van de landbouw en lukrake inplanting van weekendrecreatie zorgen voor een verdere verhoogde druk op de natuur.

Tal van habitats die eeuwenlang weinig dynamiek kenden veranderden plots zeer snel waardoor ze ongeschikt werden voor typische soorten of waardoor ze in hun geheel verdwenen. Toch bleven delen van het gebied gevrijwaard. Nog steeds vinden tal van soorten een thuis of rustplek in dit gebied. In dit mooie landschap kan je ook heerlijk wandelen en fietsen.

Omdat de valleien een thuis bieden voor deze bijzondere habitats en soorten maken ze deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk, een netwerk van waardevolle gebieden op vlak van natuur in Europa. In het kader van LIFE Itter & Oeter zijn verschillende maatregelen gepland om deze Europees bedreigde natuurwaarden te versterken en te herstellen.

LIFE Itter & Oeter is gesitueerd in twee unieke Limburgse beekvalleien: de valleien van de Itterbeek en de Bosbeek (Oeter is de oude naam van de Bosbeek). Beide beekvalleien maken eveneens deel uit van het Natura 2000 netwerk. Broekbossen worden er afgewisseld met bloemrijke graslanden, vennen, poelen, trilvenen en moeras. De belangrijkste maatregelen die Natuurpunt de volgende vijf jaar gaat ondernemen is het herstel van landduinen, droge en natte heide en soortenrijke graslanden.

Natuurgebieden binnen dit project:

 

Lees hier het laatste nieuws over LIFE Itter en Oeter

 

Meer info over het Life-programma van de Europese Unie vindt u hier.

Meer info over het Natura 2000-netwerk vindt u hier.

Logo LIFE+ Logo Natura 2000

MAP

kaart Bosbeekvallei - Google Maps

TOP