In het Vlaams Veldgebied loopt momenteel een LIFE+ project waarvan de nadruk ligt op natuurherstel om de Europees bedreigde doelhabitats en doelsoorten terug kansen te geven in het Vlaams Veldgebied en het netwerk van habitatrichtlijngebieden in Oost- en West-Vlaanderen.

Tot het midden van de 19de eeuw bedekten het Bulskampveld, Maldegemveld en andere open landschappen met heiden, schrale graslanden, bossen en moerassen grote delen van West- en Oost-Vlaanderen. In de 19de eeuw zijn deze veldgebieden ontgonnen voor landbouw. Een deel ontwikkelde spontaan tot waardevol eiken-berkenbos maar een grote oppervlakte werd beplant met naaldhout. Nu vinden we kleine relicten heide en schraal grasland in bosranden en langs dreven en in enkele natuurgebieden.

Nochtans moeten deze heiderelicten in soortenrijkdom niet onderdoen voor de meer gekende heidegebieden in de Kempen. Binnen de West-Europese heidehabitats vormt Zandig-Vlaanderen immers een overgang tussen de Noord-Atlantische heide van de Kempen tot Noord-Duitsland en de Atlantische heide zoals die voorkomt van Bretagne tot Noordwest-Spanje. Het belang van deze intermediaire habitats ligt precies in de geïsoleerde plaats die ze innemen als uitlopers van de euro-atlantische heidevelden. Dit weerspiegelt zich in de aanwezigheid van enkele bijzondere soorten zoals Rode dopheide en Tweenervige zegge.

Vinspootsalamander - Hugo WillockxHoe fragmentair ook, deze habitats hebben een hoge en specifieke biodiversiteit met tal van Rode Lijstsoorten en regionaal bedreigde soorten.
Bossen en heiden van Zandig-Vlaanderen herbergen bovendien regionaal belangrijke populaties van boomleeuwerik, nachtzwaluw, wespendief en zwarte specht, allen soorten die vermeld worden in Annex I van de Vogelrichtlijn. Ook voor tal van andere regionaal zeldzame en bedreigde soorten hebben deze gebieden een belangrijke betekenis. Voorbeelden zijn boompieper maar ook insecten zoals aardbeivlinder en groentje en reptielen zoals levendbarende hagedis.

Omdat het gebied zo uniek is en er actie moest ondernomen worden, heeft de Europese Commissie het Vlaams Veldgebied aangeduid als habitatrichtlijngebied, samen met andere gebieden in de omgeving die een netwerk vormen. Daarom heeft het gebied een Europese bescherming gekregen en zal er tussen 2009 en 2013 een LIFE-project doorgaan. De nadruk van het project ligt op natuurherstel om de Europees bedreigde doelhabitats en doelsoorten terug kansen te geven in het Vlaams Veldgebied en het netwerk van habitatrichtlijngebieden in Oost- en West-Vlaanderen.

Het project wordt gecoördineerd door Natuurpunt Beheer vzw.

 

Binnen dit projectgebied liggen volgende natuurgebieden:

Meer info over het Life-programma van de Europese Unie vindt u hier.

Meer info over het Natura 2000-netwerk vindt u hier.

Logo LIFE+ Logo Natura 2000

TOP