Natuurgebieden in de steigers: Natuurpunt investeert in meer en mooiere natuur in Vlaanderen

Natuurpunt zorgt momenteel voor meer dan 25.000 ha natuur. Dat doen we met een duidelijke visie en ambitie voor ogen: meer en betere natuur, met alle daaraan verbonden waarden, overal in Vlaanderen. Daarom herstellen we op veel plekken natuur en landschap of realiseren we nieuwe natuur. Dankzij dit soort projecten vergroten we de overlevingskansen van planten en dieren. We behouden waardevolle cultuurhistorische landschappen. Dit doen we samen met andere partijen, zoals overheden, andere organisaties en bedrijven.

Natuurherstel zorgt voor mooiere en robuustere natuur. Ondanks alle inspanningen zijn de natuurgebieden in Vlaanderen nog te klein en te versnipperd in Vlaanderen. Daardoor kan onze kenmerkende natuur met haar typische planten en dieren maar moeilijk overleven. Natuurpunt realiseert vele klein- en grootschalige projecten voor het herstel en de ontwikkeling van natuur met als doel grotere, meer natuurlijke en robuustere natuurgebieden die onderling met elkaar verbonden zijn. Dat is de beste weg naar een mooier en natuurrijker Vlaanderen.

Zeldzame en kwetsbare planten en dieren hebben nood aan gerichte maatregelen om te overleven. De Rode Lijst van met uitsterven bedreigde soorten is helaas heel lang in Vlaanderen. Heel wat bijzondere planten- en diersoorten hebben het immers moeilijk om te overleven in Vlaanderen. Ze hebben vaak zeer specifieke eisen om te kunnen groeien of leven. Of hun aantallen zijn zo laag geworden dat de minste tegenslag tot uitsterven leidt. Via gerichte soortprojecten willen we deze bedreigde planten en dieren nieuwe kansen bieden in onze natuurgebieden.

Natuurpunt bindt de strijd aan tegen klimaatverandering via natuurherstel en natuurontwikkeling. Natuur is een belangrijke bondgenoot in het tegengaan van klimaatverandering. De natuur levert veel belangrijke functies, waaronder opslag van CO2 in bodem of biomassa waarmee klimaatverandering wordt verminderd. We zetten in op vernattingsmaatregelen voor bijvoorbeeld veengebieden, het herstellen en uitbreiden van waterrijke natuurgebieden en meer ruimte voor bos. Met de realisatie van natuurlijke klimaatbuffers bieden we oplossingen voor overstromingen door plotse regenval of het behoud van het grondwaterniveau bij langdurige droogte.

Herstel van natuur, landschappelijke waarden en erfgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de eeuwen heen heeft de mens een grote invloed uitgeoefend op natuur en landschap in Vlaanderen. Dat maakt onze natuur zo uniek. Deze samenhang beschermen en behouden is onze ambitie. Natuurpunt kiest er dan ook uitdrukkelijk voor om de bijzondere erfgoedwaarden in haar natuurgebieden te behouden en in ere te herstellen.

Meer en mooiere natuur betekent ook investeren in aangename en leefbare woonomgeving. Vlaanderen is een zeer drukbevolkte regio. Zoveel mensen, zoveel  ambities, zo weinig plaats. Maar we willen ook rust en ruimte. Even naar buiten om de zinnen te verzetten, om met volle teugen te genieten, de dagelijkse drukte en stress achterlaten. Daarom zorgen we er voor dat natuurherstel en –ontwikkeling hand i hand samengaan met de realisatie van een betere en kwalitatievere openstelling van onze natuurgebieden mét respect voor de aanwezige natuur.

Natuurprojecten uitvoeren doen we samen. Herstellen van natuur en landschap in Vlaanderen kunnen en doen we niet alleen. Dankzij de samenwerking met en de financiële steun van tal van partners kunnen we onze ambities ook daadwerkelijk waar maken. Dit partnerschap is omvangrijk en divers. Van Europese financieringsinstrumenten zoals Life, Interreg en ELFPO, over het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid, tot de 5 Vlaamse provincies, gemeentebesturen bedrijven en andere partners. Samenwerking is onontbeerlijk, een vereniging ben je niet alleen.

TOP