Het LIFE-project is afgelopen. Tijdens het project werden 26,39 ha heiden en heischrale graslanden (4030, 6230+), al dan niet in mozaïek met eikenberkenbos (9190), hersteld. Er werden 25,47 ha oever- en openwatervegetaties (3130, 3150) hersteld. Daarnaast herstelden we 26,76 ha elzenbroekbossen (91E0+) en 20,47 ha laagveen in complex met natte hooilandtypes (7140, 6430_hf, 6410_ve). Er werden ook 17 voormalige weekendverblijven (samen 8,93 ha) geïntegreerd in het natuurgebied en er werd over 30,71 ha begrazing opgestart. In functie van het duurzaam beheer van de herstelde habitats tijdens en na het project werd de verwerking van beheerresten opgestart in samenwerking met lokale landbouwers en werden de beheerteams uitgerust met aangepaste machines. Er werden over een oppervlakte van 62,34 ha exoten bestreden, en in het kader hiervan werd een samenwerkingsverband met de lokale Watering opgezet, meer bepaald voor de bestrijding van Reuzenbalsemien.

Ter voorbereiding van dit habitatherstel zorgde het projectteam voor de nodige voorstudie, beheerplannen, vergunningen, uitvoeringsplannen en/of aanbestedingen. De vrijwillige medewerkers stonden in voor de verwerving van 74,4238 ha gronden in functie van habitatherstel en –ontsnippering, wat gerust een highlight van het project kan worden genoemd.

Op vlak van draagvlak en sociale verankering was het project ook succesvol. Door een goede wisselwerking met de vrijwillige medewerkers werd het project lokaal gedragen. Het project en de betrokken Natura 2000-gebieden werden via een verscheidenheid aan kanalen uitgedragen. Een belangrijk gevolg is dat er weinig of geen weerstand is ontstaan tegen de soms ingrijpende inrichtingswerken die we hebben uitgevoerd. De acties rond openstelling hebben bovendien geleid tot een samenwerkingsverband met drie gemeentebesturen en het regionaal landschap met als resultaat een volledig nieuw wandelgebied rond de Abeekvallei.

Alle doelstellingen van het LIFE-project werden op kwalitatieve en kostenefficiënte wijze gerealiseerd dankzij een complementair project-team en de inzet van onze vrijwillige medewerkers. We kunnen dus concluderen dat het project is geslaagd in zijn opzet een voorbeeld te worden voor andere laaglandbeeksystemen binnen de Europese Unie die met gelijkaardige bedreigingen te kampen hebben. 

TOP