De resultaten van het project zijn ondertussen te bewonderen. Verschillende grote en kleine vennen hebben opnieuw hun plaats in het landschap ingenomen en krioelen reeds van de amfibieën en libellen. Vinpootsalamander heeft reeds verschillende nieuwe poelen gekoloniseerd. Ook de vegetatie herstelt verrassend snel. Overal kiemen struikheideplantjes en pilzegge op de geplagde plekken. Op percelen die in het begin van het project werden geplagd heeft zich reeds een mooie heidevegetatie ontwikkeld met heel wat bijkomende doelsoorten zoals pijpenstrootje, tormentil, mannetjesereprijs, gewone dopheide, tweenervige zegge en trekrus. Op de vochtige plekken kiemden veelstengelige waterbies, waterpostelein, geelgroene zegge, kleine en ronde zonnedauw en moeraswolfsklauw. Ook de belangrijke Atlantische soorten tweenervige zegge en rode dopheide breiden zich reeds uit!

Ook bij een aantal vogelsoorten zijn reeds positieve trends merkbaar. Het aantal broedgevallen van boomleeuwerik, wespendief, zwarte specht en boompieper gaat in stijgende lijn. Deze vogelsoorten zijn typisch voor een gevarieerd landschap met bos, heide en grasland en reageren snel op landschapswijzigingen. Zowel in het Heidebos als in het Maldegemveld is voor het eerste in jaren de nachtzwaluw waargenomen! Ook hazelworm en levendbarende hagedis breiden zich uit in heel het projectgebied.

 

Tabel: realisatie projectdoelen

Doel

Doel habitat

Gerealiseerd doel (ha)

Aankoop terreinen

2310, 2330, 4010, 4030,6230+, 9120, 9190

42,4 ha

Herstel vochtige en droge heide

4010, 4030

81 ha

Herstel duinheide en duingrasland

2310, 2330

43 ha

Herstel heischrale graslanden

6230+, 6410

45 ha

Herstel venhabitats

3130

3,7 ha

Herstel kwalitatieve bossen

9120, 9190, 91E0+

168 ha

Naast de effectieve herstelmaatregelen werden ook heel wat publieksacties georganiseerd met als doel het grote publiek te informeren, o.m. over Natura 2000, het LIFE-fonds, de projectgebieden, de herstelmaatregelen en het duurzaam behoud van bijzondere habitats en soorten.

Door het aanleggen en markeren van nieuwe wandelpaden werd de toegankelijkheid van de gebieden vergroot. Ook werden talrijke infoborden geplaatst en wandelfolders (zie Publicaties) gerealiseerd om de wandelaars zo goed mogelijk te informeren over het LIFE+ project en de herstelwerken.

 

Hieronder enkele opvallende resultaten per deelgebied.

In de Gulke Putten heeft ondergedoken moerasscherm nieuwe plaatsen gekoloniseerd.  Ook kiemplanten van koningsvaren zijn gevonden. De habitat van de aardbeivlinder en het groentje is sterk toegenomen. We verwachten dan ook dat deze populaties de komende jaren verder zullen  uitbreiden.

In Maldegemveld hebben belangrijke doelsoorten als tweenervige zegge, kleine en ronde zonnedauw en moeraswolfsklauw zich kunnen uitbreiden op de eerst geplagde percelen. De vooruitzichten voor de recent herstelde percelen zijn dus zeer goed. De nachtzwaluw werd er in 2014 voor het eerst in jaren waargenomen. De nieuwe vennen worden volop gekoloniseerd door de talrijke libellensoorten.  De populaties van de meer dan 30 soorten in het gebied kunnen nu aangroeien. De tangpantserjuffer (rode lijst) is sinds 2013 aanwezig.

In het Heidebos zijn de doelhabitats droge heide, duinheide en duingrasland mooi ontwikkeld op de eerst geplagde percelen. Deze habitats zullen zich de komende jaren nog sterk uitbreiden. Nachtzwaluw is sinds 2013 terug waargenomen. De driehoornmestkever is toegenomen in aantal.

In Heideveld-Bornebeek is de Rode Lijstsoort pilvaren verschenen aan een nieuw ven! Poelkikker is sterk uitgebreid en kruipbrem is terug verschenen.

In Vorte bossen werden in 2013 voor het eerst de kleine ijsvogelvlinder en de wespendief waargenomen.

In de drie reservaten rond Brugge, het Rode Dopheidereservaat, Zevenkerken en Schobbejakshoogte, is de belangrijke doelsoort Rode Dophei sterk kunnen uitbreiden. In Rode Dopheidereservaat werd recent de Rode Lijstsoort Duinsteekmier waargenomen. In Zevenkerken werd sinds 2013 de smaragdlibel waargenomen. Een belangrijke sprinkhanensoort in Schobbejakshoogte is Schavertje. Deze zal kunnen uitbreiden dankzij de werken.

TOP