Natuurherstel in Molse Nete

In 2017 en 2018 vroeg Natuurpunt een Investeringssubsidie en Projectsubsidie Natuur aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos om een voormalige recreatievijver om te vormen tot broekbos en een andere recreatievijvers, ontstaan door aanpassing van een oude turfput in ere te herstellen.

In het deelgebied Selguis van de Molse Nete, en bij uitbreiding de ganse vallei van de Grote Nete, werden in de jaren 1960 en 1970 talloze weekendvijvers gegraven in natte hooilanden die niet geschikt waren voor gemoderniseerde landbouw. Ook oude turfputten werden tot recreatiesites ogevormd door ze wat dieper uit te graven, de oevers te beschoeiien en op te hogen en er allerhande tuinaanplanten en koterij aan te brengen.

Deze vijvers zorgen niet enkel voor een verstoord reliëf dat het water bufferend vermogen van de vallei aantast. Ze gaan vaak ook vergezeld van koterij, ongezuiverd sanitair water, allerlei afval, tuinaanplanten, onnatuurlijke barrières (hekwerk, afsluitingen) en invasieve (water)exoten.

Natuurpunt verwijderde in een eerste fase de koterijen en afsluitingen. Vervolgens werden de vijvers leeggepompt en werden aanwezige vissen afgevangen. Nadien werden de beplantingen verwijderd en werd het reliëf van het terrein hersteld. Daartoe werden de kunstmatige dijken en ophogingen, destijds aangelegd met de grond die bij het graven van de vijvers vrij kwam, weer tot op het oorspronkelijke maaiveld afgegraven. Voor het broekbosherstel werd met de vrijgekomen grond en stronken de vijver gedempt. Door de ingreep zal de aanwezige kwel, verlost van een regenwaterlens, aan invloed winnen op de site. De gedempte vijver mag spontaan evolueren naar elzenbroekbos (habitat 91E0). Een spoedige kolonisatie van typische plantensoorten valt te verwachten vanuit aanliggende elzenbroekbossen. Voor het herstel van open water kreeg de oever een meer natuurlijk profiel en werden de stronken gefreesd om de oevers maaibaar te maken. Op die manier wordt een geleidelijke overgang tussen water- en landhabitat verzekerd en wordt beschaduwing tot een minimum beperkt. De Molse Nete bevat al enkele mooie kernen broekbos en ook van nature eutrofe plassen en ruigtes. Deze Investeringssubsidie Natuur draagt bij tot een uitbreiding van deze habitattypes in het gebied. Deze uitbreiding draagt bij tot een robuuster valleilandschap met alluviale bossen dat voorzien is in de instandhoudingsdoelen voor het gebied.

 

Robuustere natuurkernen zijn niet enkel van groot belang voor fauna en flora. Ze laten ook een optimaal gestuurde recreatie toe die een grote meerwaarde betekent voor de bezoeker van het Molse Nete..

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP