Noodmaatregelen i.f.v. Gladde slang, Lentevuurspin, Heivlinder, Kommavlinder en habitats 2310, 2330, 4030 en 4010 op het Kristalpark in Lommel.

Lentevuurspin

De terreinen van industriegebied Kristalpark konden dankzij de zeer schrale zandbodem en de langdurige braakligging ontwikkelen als één van de beste heidegebieden van Vlaanderen, met name voor ongewervelden. Natuurpunt heeft in 2016 een onderhandeling opgestart met de grondeigenaars (Stad Lommel en LRM) om de natuur gedeeltelijk te vrijwaren. Dit resulteerde in een aankoop van 47ha  door Natuurpunt in 2018.

Om de natuurwaarden op deze percelen snel te verhogen, zodat het leefgebied van zeldzame doelsoorten zoals gladde slang, lentevuurspin, kommavlinder en heivlinder hier op korte termijn kan uitbreiden, vroeg Natuurpunt in 2018 een Project subsidie natuur aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Verdeeld over 7 zones werden verschillende werken uitgevoerd.  Er werden zones (met pijpestro)  kleinschallig gechopperd waarbij korstmosvegetaties gevrijwaard werden, alsook bepaalde zones met pijpestro-bulten, om zeer snel een goede mozaïek van lage en hoge vegetaties te bekomen. Om bepaalde zones te vernatten werden rabatten verlaagd tot het historisch maaiveld om de zaadbank te activeren en werden tussenliggende greppels gedempt. 8O% van de opslag van ruwe berk en grove den werd verwijderd en over heel het gebied werd de Italiaanse populier uitgetrokken. De stammen en stronken van populier werden verwerkt in rillen en afgewerkt met plagsel om zo extra, structuurrijk habitat te creëren voor gladde slang.

 

Begrazing met schapen zal ons helpen om de kwetsbare biodiversiteit te behouden. Hiervoor werd er ook een wolfproof nachtraster en omheining aangelegd.

Dit toekomstig reservaat is niet alleen belangrijk voor het behoud van een hele resem aan mythische soorten van schrale biotopen maar moet tevens gezien worden als een belangrijke natuurverbinding tussen Kattenbosserheide in het Zuiden en enkele belangrijke heideterreinen (Bleekerheide, 't Stort, Riebos) tot zelfs in Nederland in het Noorden.

Vlaamse Ardennendag - ANB

TOP