Omvorming recreatievijvers naar broekbos en struisgrasland

 

2018 Visbeekvallei

In de Visbeekvallei in Lille heeft Natuurpunt tussen 2010 en 2015 veel ervaring opgedaan met natuurherstel in het kader van LIFE Visbeek. Een van de grootste acties van het project was het vernatuurlijken van tientallen recreatievijvers met als doel vennen, graslanden en bossen te herstellen. Recreatievijvers vormen één van de grootste bedreigingen voor het Natura 2000 gebied van de Visbeekvallei. De gebiedsvreemde constructies en aanplanten versnipperen het gebied en zorgen voor infectie van invasieve exoten. De aanleg van de vijvers zorgt ook voor een verstoring van de natuurlijke hydrologie.

Bij aankoop van de percelen stonden er nog gebiedsvreemde constructies op de percelen en waren de oeverwallen begroeid met aanplanten zoals Fijnspar en Paplaurier. In januari 2018 zijn de werken gestart met het kappen van de aanplanten en uittrekken van de stronken. De stronken zijn ter plaatse gebleven als fauna-element. Ten slotte zijn de oeverwallen afgegraven tot op de historische zaadbank en zijn de vijvers gedempt of aangeschuind met vrijgekomen grond.

Na de inrichting zullen de percelen ontwikkelen naar hun streefbeeld waarbij voor de 2 noordelijke percelen nabij de Lilse zegge gekozen is voor struisgrasland (2330). Deze liggen op lemig zand waarbij één perceel grenst aan een mooi ontwikkeld Struisgrasland dat begraasd wordt door geiten. Het andere noordelijke perceel ligt op de grens van een dennenbos naar een veenmoeras. In het kader van het goedgekeurde beheerplan zal het dennenbos omgevormd worden naar droge heide waarin het Struisgrasland een mooi aanvulling is op de variatie.

Het zuidelijke perceel ligt in het Kindernouw en maakt deel uit van een broekboscomplex. Aangrenzend zijn reeds twee recreatievijvers omgevormd naar broekbos in het kader van LIFE Visbeek. De vrijgekomen grond van de oeverwallen is deels gebruikt om de steile oevers aan te schuinen. De vijver is behouden omdat er Waterviolier en Drijvend fonteinkruid voorkomt. De oeverwallen zullen spontaan verbossen naar broekbos waarbij de vijver nog lang als bospoel behouden zal blijven.

De herstelmaatregelen worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

 

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP