Heideherstel in het Heidebos

Het heidebos heeft niet altijd dit wisselende landschap van open stukken met bos gehad. Net voor de tweede wereldoorlog was hier nog een vliegveld aangelegd. Vandaar de aanwezigheid van grote betonplaten. Net na de tweede wereldoorlog werd dit vliegveld verlaten, werd het terrein beplant of is het spontaan verbost. Natuurpunt vormt dit gebied om tot een fijnmazige mix van heide- en heischraal grasland en bos. 

Dit project omhelst een grootschalig herstel om de bossen en open plekken habitatwaardig te maken, dit conform het goedgekeurde natuurbeheerplan.

 

Oude grasrijke heide in het Heidebos.

De werf is 4,2 ha groot, en bestond uit een gekapte ijle naaldhoutaanplant met een ondergroei van vrijwel uitsluitend adelaarsvaren. Het gehele terrein wordt ontdaan van stronken en de dikke strooisellaag met adelaarsvaren wordt verwijderd. Een fijnmazig patroon wordt bekomen van bloot zand en een dunne humuslaag, noodzakelijk om de aanwezige zaadbank optimaal te benutten. Er wordt ook een poel aangelegd om later begrazing mogelijk te maken. Op één plek werd tussen de adelaarsvaren betonpuin aangetroffen. Dit werd opgegraven en verwijderd uit het gebied.

  

Deze herstelmaatregelen worden mogelijk gemaakt dankzij steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP