Landschap de Liereman (Arendonk)

De bossen, heide, graslanden, stuifduinen en vennen maken van Landschap De Liereman een uniek natuurgebied in Europa. Om deze te bewaren, werden de afgelopen tien jaar heel wat werken uitgevoerd.

Landschap De Liereman (Oud-Turnhout en Arendonk) is een van de oudste natuurgebieden van België. De heide, graslanden, stuifduinen en vennen maken er een uniek natuurgebied van in Europa. Deze Kempense biotopen zijn al eeuwenlang een thuis voor bijzondere soorten zoals nachtzwaluw, heikikker klokjesgentiaan en rugstreeppad. De leefgebieden van deze soorten staan echter sterk onder druk door vergrassing en verbossing. Dit project heeft als doel het herstel van beschermde habitats zoals vochtige heide (4010), droge heide (4030) en lokaal ook overgangsveen (7140). De uitgevoerde werken sluiten aan op eerder habitatherstel in het kader van LIFE Liereman (2006-2010) en versterken zo verder het Natura 2000-netwerk in de Kempen. De uitgevoerde werken dragen ook bij tot de realisatie van de vooropgestelde instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszone (SBZ) waar Landschap De Liereman deel van uitmaakt, zoals kwaliteitsverbetering van de aanwezige heide- en veenhabitats en de ontwikkeling van nieuw leefgebied voor o.a. boomleeuwerik, nachtzwaluw, heikikker, rugstreeppad en poelkikker.


2021 - 2022

Plaggen voor heideherstel 

In totaal werd een oppervlakte van ca. 6,9 ha droge en natte heide hersteld door middel van plaggen. Bij het plaggen wordt de strooisellaag van de bodem (ondiep) verwijderd zodat opnieuw heidezaden kunnen kiemen vanuit de aanwezig zaadbank in de bodem. Deze werken werden uitgevoerd verspreid over vier verschillende deelzones (Liefkenshoek, Aardgas, Veengebied, Kievitvenweg). Enkele plagzones werden nadien omrasterd i.f.v. toekomstig begrazingsbeheer.

Begrazingsrasters voor schapenbegrazing

In totaal werd ca. 2230 lopende meter begrazingsraster geplaatst, verdeeld over twee begrazingszones. De begrazingsrasters bestaan uit zware ursusdraad met bovenaan bijkomend een stroomdraad. De begrazing gebeurt vooral met schapen om vergrassing en verbossing van de herstelde terreinen tegen te gaan. Ook andere type grazers zoals paarden en runderen kunnen hier in de toekomst ingezet worden in functie van de behoefte van het terrein.


Herstel open habitats 2016  - 2017

De jongste jaren investeerde Natuurpunt bovendien veel energie en middelen om de heide en het veenlandschap te herstellen. Recent werden aan de Reenheide de aanwezige naaldbomen verwijderd om het open heidelandschap te herstellen. Om de ontwikkeling van vochtige heide te stimuleren werd een oppervlakte van ongeveer 3 hectare ‘geplagd’, wat betekent dat de bovenste laag machinaal werd verwijderd. Onder de naaldbossen was er nog een vitale zaadbank aanwezig. Dat zijn zaden van de planten die daar voordien groeiden. Door ze weer aan de oppervlakte te brengen, konden die weer ontkiemen.

Ter hoogte van de Brouwersheide werd een dichtgegroeid veenmoeras over een oppervlakte van meer dan 2 hectare terug open gemaakt. Door het verwijderen van de aanwezige berkenopslag werd een open landschap hersteld waar moerasvogels zoals porseleinhoen en blauwborst van kunnen profiteren.

Voor de bezoekers werd een wandelpad aangelegd dat ook geschikt is voor rolstoelen.

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de broodnodige steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP