Herstel blauwgraslanden en glanshaverhooilanden

Voor het herstel van deze graslanden moet er in de meeste gevallen gestart worden met het kappen van aanplantingen (populier en spar) en spontane opslag (wilgen en elzen). Indien de afwatering niet meer in orde is, moet deze hersteld worden. Nadien is een gericht hooilandbeheer noodzakelijk. De eerste jaren zal dit heel intensief zijn door de ruige vegetatie. In het project zal er minimum 5 ha blauwgrasland en 25 ha glanshaverhooiland gerealiseerd worden.

Herstel trilvenen

Er wordt een herstel van 2,5 ha trilvenen gepland in het project. Het verwijderen van aanplantingen (vooral populieren) en spontane opslag (wilgen en elzen) is de eerste stap. Hierbij wordt er heel hard op gelet dat men de bodem niet beschadigd, en dat de stronken verwijdert worden. Nadien zal er gedurende enkele jaren een intensief herstellend maaibeheer nodig zijn. De ruige vegetatie en hergroei van bomen zal geleidelijk aan afnemen.

Herstel heide en heischrale graslanden

Deze habitats gaan op twee verschillende manieren hersteld worden, naargelang hun uitgangssituatie. In het eerste geval, als men vertrekt vanuit een verboste situatie, zal er snel een goed resultaat verkregen worden indien men de boomlaag verwijdert. In de meeste gevallen zal dit echter niet volstaan (als er een dikke strooisellaag aanwezig is), en dan is begrazing of het plaggen een noodzaak om nutriënten af te voeren.

Vrijstellen heide - Kevin Feytons

Als men vertrekt vanuit een akker of grasland, zijn de resultaten minder snel te bereiken. Door de grote nutriëntenaanrijking van het landbouwgebruik op deze gronden, is men genoodzaakt om de vermeste bouwlaag af te graven of om de nutriënten in de grond op lange termijn uit te mijnen. Omdat bij deze methode geen planten kunnen terugkomen uit de zaadbank, gaat dit langer duren dan bij de verboste situatie (waar nog enkele planten van de heidevegetaties kunnen voorkomen). In totaal zal er zo’n 10 ha heidevegetaties hersteld worden, waarvan 1 ha door het afgraven van de bouwlaag.

Herstel aquatische habitats

In het projectgebied zijn er verschillende kleine waterpartijen aanwezig. Eigen kennis en ervaring, samen met een gericht onderzoek, vormen een grondige basis voor het herstel van deze habitats. Het herstel zal, afhankelijk van de waterpartij, bestaan uit verschillende werken. Rond de poel zullen exoten, en bomen en struiken die voor beschaduwing en bladval zorgen, verwijdert worden. De waterpartijen zullen natuurlijker gemaakt worden door zacht hellende en grillige oevers te maken. Indien deze aan het verlanden zijn, zal er slib geruimd worden. Bij de aanwezigheid van een grote vispopulatie, zal er jonge roofvis uitgezet worden, of wordt deze afgevist. Verder zullen er ook nieuwe plassen gegraven worden. Er zal uiteindelijk zo’n 2,5 ha waterpartijen hersteld, of gecreëerd worden.

Verlaten weekendverblijf - Kevin Feytons

Herstel bos

Vele oude broekbossen werden met de tijd beplant met populier. Ook in andere bestaande bossen  werden aanplantingen gedaan, bijvoorbeeld met fijnspar en lork. Deze uitheemse bomen zullen verwijderd worden om het natuurlijk bos meer kansen te bieden. Verder worden exoten zoals Amerikaanse eik en – vogelkers en valse acacia bestreden. In totaal zal er 25 ha bos hersteld worden. Structureel proberen we niet alleen de kwaliteit, maar ook de oppervlakte van een aantal standplaatsen opnieuw uit te breiden, eventueel door geleidelijk te vernatten door uitschakelen van de ontwatering. De bosuitbreiding die we in dit Life+ project realiseren moet tevens een compensatie zijn voor de oppervlakte trilvenen en blauwgraslanden die hersteld worden uit jonge fasen van het elzenbroek.

TOP