Heideherstel

Er is voorzien om 17 ha duingrasland (2330), vochtige heide (4010), droge heide (4030), heischraal grasland (6230) en slenken in veengronden (7150) (kort samengevat: heidehabitats) te herstellen:

 • Omvorming van naaldhoutaanplanten door bomen te kappen en de strooisellaag af te voeren. Het afvoeren van de strooisellaag (plaggen) is essentieel omdat de verstikkende laag de zaden van de heideplanten geen kans biedt om te kiemen. Deze zaden rusten onder de strooisellaag en kunnen 60 à 70 jaar kiemkrachtig blijven. Als de strooisellaag afgevoerd wordt zullen ze het volgende najaar kiemen en zal de heide zich spoedig herstellen.
 • Verboste en vergraste heide zal hersteld worden door de opslag te kappen, te maaien en lokaal de strooisellaag af te voeren. Op deze manier kan er snel een open heideterrein hersteld worden.
 • Exotenbestrijding. Verspreid komen exoten voor zoals amerikaanse vogelkers Prunus serotina en amerikaanse eik Quercus rubra die de ontwikkeling van kwaliteitsvolle heide verhinderen. De exoten zullen consequent bestreden worden tijdens en na het LIFE+ project.
 • Na het herstel van de heide worden sommige percelen omrasterd en wordt een begrazingsbeheer opgestart. Dankzij de begrazing kan de herstelde hei mooi in stand blijven. De grazers zorgen tevens voor een natuurlijke vegetatiestructuur die vooral geapprecieerd wordt door de fauna.    

Heideherstel door omvorming naaldhoutaanplant, Heiberg. (Luc Leenders)

Venherstel

Er is voorzien 3 ha (mineraalarme) oligotrofe wateren (3110, 3130) te herstellen:

 • Meerdere historische vennen zijn geëutrofieerd door bladval, atmosferische depositie, de aanwezigheid van een kokmeeuwenkolonie, … Regulier beheer volstaat in dat geval niet om de habitats te herstellen. Daarom zullen deze vennen afgelaten en nadien uitgebaggerd worden.

Herstel overgangs- en trilveen

Er is voorzien om 30 ha overgangs- en trilveen (7140) te herstellen:

 • Spontane opslag en aanplanten zullen verwijderd worden waarna een maaibeheer wordt opgestart om kieming van grauwe wilg Salix cinerea en een dominantie van snelkiemende soorten zoals pitrus Juncus effusus te vermijden.
 • Indien het herstel belemmerd wordt door te hoge nutriëntengehaltes, veraarde veenbodem, etc zal er geplagd worden. Hierbij worden ook de resultaten van de ecohydrologische studie mee in rekening genomen.
 • Een belangrijk deel van de weekendvijvers en -verblijven bevindt zich in de zone waar de optimale abiotiek aanwezig is voor herstel van overgangs-en trilveen, voedselrijke ruigtes en/of broekbossen. De huisjes zullen afgebroken worden en de vijvers zullen natuurlijk ingericht worden.
 • Het historisch microreliëf zal hersteld worden door afgraving met een rupskraan. Voor deze ingreep is er een grondige kennis vereist van de waterhuishouding. Aan de hand van de ecohydrologische studie zullen de randvoorwaarden voor deze herstelwerken bepaald worden.

Herstel overgangs- en trilveen, Viersels Gebroekt. (Jonas Dillen)

Herstel voedselrijke ruigte

Er is voorzien om 23 ha voedselrijke ruigte (6430) te herstellen:

 • Aanplanten met populieren en gecultiveerde wilgen die het herstel en de ontwikkeling van voedselrijke ruigte verhinderen zullen gekapt worden. De werken zullen uitgevoerd worden met aangepaste machines om de bodem niet te beschadigen.
 • Een aangepast maaibeheer moet resulteren in verschraling van de vaak hypertrofe rompgemeenschappen. Op deze manier kunnen ongewenste dominante soorten onder controle gehouden worden.
 • Een belangrijk deel van de weekendvijvers en -verblijven bevindt zich in de zone waar de optimale abiotiek aanwezig is voor herstel van overgangs-en trilveen, voedselrijke ruigtes en/of broekbossen. De huisjes zullen afgebroken worden en de vijvers zullen natuurlijk ingericht worden.
 • De waterdynamiek die noodzakelijk is voor het herstel van kwaliteitsvolle voedselrijke ruigte wordt op lokaal niveau hersteld.

Herstel voedselrijke ruigte, Treydbeemd. (Jonas Dillen)

Herstel broekbos

Er is voorzien om 4 ha broekbos (91E0) te herstellen door:

 • Aanplanten met populieren en gecultiveerde wilgen die de ontwikkeling van kwaliteitsvol broekbos (91E0) verhinderen zullen gekapt worden. De werken zullen uitgevoerd worden met aangepaste machines om de bodem niet te beschadigen. Er zal tevens gewerkt worden met sleeppistes om waardevolle zones in het bos te sparen.
 • Een belangrijk deel van de weekendvijvers en -verblijven bevindt zich in de zone waar de optimale abiotiek aanwezig is voor herstel van overgangs-en trilveen, voedselrijke ruigtes en/of broekbossen. De huisjes zullen afgebroken worden en de vijvers zullen natuurlijk ingericht worden.
 • Exotenbestrijding. Verspreid komen exoten voor zoals amerikaanse vogelkers Prunus serotina die de ontwikkeling van kwaliteitsvolle broekbossen verhinderen. De exoten zullen consequent bestreden worden tijdens en na het LIFE-project.

Ontsnippering laaglandrivier

Er is voorzien om het habitat laaglandrivier (3260) te ontsnipperen:

 • Net buiten het habitatrichtlijngebied ligt de oude watermolen van Viersel die een knelpunt vormt voor vismigratie. De bouw van een vistrap zal dit knelpunt wegwerken waardoor verschillende vissoorten van Bijlage II terug vrij kunnen migreren.
 • Door het ruimen van onnatuurlijke ruimingswallen zal er ook meer ruimte komen voor dit habitattype. Ook andere habitats zoals overgangs- en trilveen, voedselrijke ruigte en broekbossen zullen hiervan profiteren.

Aanleg vistrap. (VMM)

TOP