Graslandherstel

Laatste update: 31/03/2014

Er is gepland om 46 ha heischraal grasland en duingrasland (6230+ en 2330) te herstellen door:

  • Door het afgraven van de sterk aangerijkte bouwvoor worden maximaal kansen geboden aan schrale vegetaties. Bij de uitvoering van deze werken worden tevens eventuele drainagesystemen opgeheven en de grootschalige nivelleringen tenietgedaan. Het historische microreliëf kan hierdoor worden hersteld of een nieuw microreliëf wordt aangebracht.
  • begrazing - Benny ColleteOpstart van een aangepast begrazings- of hooilandbeheer. Na het afgraven van de bouwvoor wordt een begrazings- of maaibeheer opgestart. Dankzij de begrazing kan een structuurrijk grasland tot ontwikkeling komen. Verschraling door een intensief maaibeheer zorgt er dan weer voor een bloemrijke situatie.

Heideherstel

Er is voorzien om 70 ha duinheide (2310), vochtige heide (4010) en droge heide (4030) te herstellen door:

  • Omvormen naaldhoutaanplanten. Door kappen van de bomen en afvoeren van de strooisellaag. Na de kapwerken zal het terrein in functie van het beheer eventueel maaibaar gemaakt worden door het uitfrezen van de stronken. Nadien wordt de strooisellaag machinaal weggenomen (plaggen). Dit is essentieel omdat de verstikkende laag de zaden van de heideplanten geen kans biedt om te kiemen. Deze zaden rusten onder de strooisellaag en kunnen 60 à 70 jaar kiemkrachtig blijven. Na afvoer van de strooisellaag zullen ze het volgende najaar kiemen en zal de heide zich spoedig herstellen.
  • Openhouden verboste en vergraste heide. Door kappen van de opslag, het maaien van de heide en lokaal afvoeren van de strooisellaag kunnen snel open heideterreinen hersteld worden.
  • Opstart van een aangepast begrazingsbeheer. Na het herstel van de heide worden de percelen omrasterd en een begrazingsbeheer opgestart. Dankzij de begrazing kan de herstelde heide mooi in stand blijven. De grazers zorgen tevens voor een natuurlijke vegetatiestructuur die vooral geapprecieerd wordt door de fauna.

Venherstel

Er worden7 grotere en 9 kleinere vennen voorzien 4 ha (mineraalarme) oligotrofe wateren (3110, 3130) te herstellen vanuit twee uitgangssituaties:

  • venherstel - Eckhart KuijkenHistorische vennen zijn meestal zichtbaar op oude kaarten of zijn nog terug te vinden als laagtes in het landschap. Op deze locaties zitten vele zaden van venplanten in de bodem te wachten op betere omstandigheden. Daarom zal hier het historische profiel hersteld worden met een graafmachine waarna de grond wordt afgevoerd. Uit eerdere ervaringen in het Vlaams Veldgebied is gebleken dat dit prachtige resultaten oplevert.
  • Bestaande vennen, vijvers en veedrinkpoelen die goed gelegen zijn in het landschap kunnen waardevolle uitgangssituaties zijn voor de ontwikkeling van nieuwe vennen. Door het afschuinen van oevers en het verwijderen van bomen op de oevers kunnen zon en wind het open water beïnvloeden en worden de gunstige voorwaarden voor venherstel hersteld.

Herstel bossen

Er is voorzien om 82 ha natuurlijke bossen (9120, 9190 en 91E0) te herstellen door:

  • Exotenbestrijding. Verspreid in het Vlaams Veldgebied komen exoten voor zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje en Amerikaanse eik die de ontwikkeling van kwaliteitsvolle, natuurlijke bossen (9120, 9190 en 91E0) verhinderen. De exoten zullen consequent bestreden worden tijdens en na het LIFE-project.
  • Dunnen.  Monotone naaldhoutaanplanten worden sterk gedund. Hierdoor krijgen inheemse bomen en struiken als Ruwe berk, Zomereik en Lijsterbes licht en ruimte. Een natuurlijk, gemengd bos is hiervan het resultaat.
TOP