Herstel soortenrijke graslanden en ruigten

Tijdens het LIFE-project herstelt Natuurpunt 15 hectare waardevolle en soortenrijke graslanden en ruigten van de valleien (6510, 6430)

 • Dit gebeurt door het verwijderen van circa 10 hectare populierenaanplanten. Het verwijderen gebeurt met grote zorg om de kwetsbare natte bodem niet te beschadigen. Populieren hebben een negatieve impact door hun sterke invloed op de waterhuishouding en door hun bladval.
 • Voedselrijke ruigten en opslag verwijderen en stronken frezen indien nodig. Gevolgd door een aantal jaren herstellend maaibeheer.
 • Lokaal herstel van de waterhuishouding.

Ontwikkelen van broekbos

In het project is het herstel van 20 hectare broekbossen (91E0) van de valleien herstellen.

 • Het verwijderen van populierenbestanden zal een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kwaliteitsvolle broekbossen. De snelle groei van deze uitheemse boomsoort zorgt voor een sterke beschaduwing, tijdelijke verdroging door een te grote verdamping en verruigende invloed door snel afbrekende bladeren. De werken gebeuren met aangepast materiaal.
 • Ontwikkeling van broekbos uit openterreinen door spontane ontwikkeling, zaaien of aanplanten.
 • Lokaal herstel van de waterhuishouding.

Herstel van heide in mozaïek met eikenberkenbos

In het project is een herstel van 3 hectare droge heide in afwisseling met eikenberkenbos voorzien.

 • Dunnen van de monotone dennenaanplanten om de gesloten aard van de bossen te doorbreken. Na het dunnen volgt het verwijderen van strooisel en humuslaag om de zaadbank vrij te stellen.
 • Het verwijderen van recent ontstane opslag en exoten bestrijding. Waar het nodig blijkt wordt aanvullend geplagd.
 • Kleinschalig plaggen om humus en strooiselpakketten te verwijderen. Op die manier ontstaat de oorspronkelijke, voedselarme situatie die de doelvegetaties nodig hebben en kunnen de zaden uit de zaadbank terug kiemen.

Exotenbeheer

Deze actie draagt in belangrijke mate bij tot de duurzame en kwaliteitsvolle ontwikkeling van de waardevolle boshabitats alluviaal bos en eikenberkenbos (91E0+, 9190). Er wordt over circa 30 hectare verspreid in het gebied aan exoten bestrijding gedaan. De belangrijkste invasieve exoten zijn Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, reuzenbalsemien en Japanse duizendknoop.

Extensieve begrazing

In functie van de kwaliteitsvolle en duurzame ontwikkeling van de doelhabitats wordt een extensieve begrazing over een oppervlakte van circa 20 hectare opgestart. In het bijzonder het behoud van mozaïeken met graslanden, vochtige ruigtes, struwelen en bos behorende voornamelijk tot de habitats glanshavergraslanden (6510), broekbos (91E0+) en voedselrijke ruigten (6430). Deze habitats kunnen op een zo natuurlijk mogelijke wijze tot ontwikkeling komen. Deze aanpak garandeert een duurzaam behoud van de habitats.

Lokaal herstel hydrologie

Dit herstel omvat het opheffen van 1000m drainagesystemen. Het beoogt in de eerste plaats het optimaliseren van de werking van infiltratie- en kwelsystemen. Het kent 3 belangrijke aspecten:

 • verhoogde infiltratie naar ondiep grondwater dat daarna als een continu en gelijkmatig, lokaal kwelproces uittreedt.
 • verhoogde infiltratie naar het diepe grondwater als duurzame aanvulling van de ontginbare waterlagen.
 • verhinderen van oppervlakkig versnelde afstroming naar de waterlopen voor het aftoppen van het piekdebiet.
 • Duurzaam behoud en kwaliteitsvolle ontwikkeling van de bijzondere habitats met in het bijzonder broekbossen (91E0+). Deze actie biedt een structurele oplossing voor de bedreiging “Wijzigingen in de natuurlijke hydrologie”. De belangrijkste randvoorwaarde voor een kwaliteitsvolle ontwikkeling van bovenvermelde habitats wordt hersteld.
TOP