roerdomp-francois-van-bauwel.jpg

Roerdomp
© Francois Van Bauwel

Herstel foerageergebied roerdomp

In het vijvercomplex van Krabbels broeden jaarlijks 1 tot 2 koppels roerdomp en werd er oa door ANB reeds aanzienlijke investeringen gedaan in de verbetering van de kwaliteit van het broedgebied. Tijdens de wintermaanden maakt roerdomp echter ook gebruik van nabijgelegen kwelgevoede graslanden en ruigtes om te foerageren. Daarom streeft Natuurpunt in het het natuurgebied Lovenhoek dan ook een halfopen landschap na langsheen de Molenbeek nagestreefd als jachtgebied voor bruine kiekendief en overwinteringsgebied voor roerdomp.

Concreet werd er 1,3ha foerageergebied voor roerdomp hersteld, ingebed in een cluster van natte graslanden en ruigtes. Hiertoe werd wilgenstruweel afgezet en werd een omvormend maaibeheer opgestart.

Wat verder in het gebied braken we een illegaal weekendhuisje af. De kelder lieten we zitten en werd ingericht voor vleermuizen. Op de kelder werd een hoop plagsel aangebracht van inrichtingswerken wat verder. Deze moet mee zorgen dat de temperatuur in de kelder goed gebufferd is. In de kelder werden verscheidene hangplaatsen voor vleermuizen aangebracht; die werden gemaakt door de leerlingen van de 3master in Herentals.

 

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP