moerasvaren_aan_de_roeselarekreek.jpg

© Andy Van Kerckvoorde

Krekenherstel

Het Krekengebied is een historisch landschap ontstaan uit stuksgewijze inpolderingen van de westerschelde, waarbij de afgedamde kreken achterbleven als natte graslanden of lange vingers van open water met rietkragen. Heel wat van deze kreken werden vervolgens opgevuld met grondoverschotten en afval. Zo ook een deel van de vrouwkenshoekkreek. Een groot deel werd in 2017 reeds hersteld. Kort daarop werden de nabijgelegen Zonnekreek en Sint-Janskreek in oorspronkelijke toestand hersteld. Hier kunnen zich opnieuw rietkragen ontwikkelen, met op de langere termijn echte drijftillen met zeldzaamheden zoals moerasvaren. Dit biedt tevens mogelijkheden voor de vogelrichtlijnsoorten blauwborst en bruine kiekendief.

Krekenherstel

Eén stukje Vrouwkenshoekkreek bleef tot voor kort nog opgevuld. Dit perceel is een historische kleine uitloper van de Vrouwkenshoekkreek, die destijds opgevuld werd met afval, grond en stenen. Dit stuk werd nu ontdaan van de esdoorn die overheerste. Het afval werd uitgegraven en de oevers geprofileerd.

Damwand Roeselarekreek

De Roeselarekreek stond al jaren in open connectie met andere kreken en volgt dus het omgekeerd waterpeil ingesteld voor landbouw. Dit was ook nagatief voor de waterkwaliteit, waardoor er langzame degradatie van de drijftillen optreedt. Aldus werd in samenwerking met het ANB, polderbestuur, VMM en Provincie Oost-Vlaanderen besloten om de Roeselarekreek hydrologisch te scheiden met een damwand. Enerzijds kan nu het waterpeil op een natuurlijker peil gezet worden, anderzijds komt er nu veel minder slib beladen water binnen op het drijftil. Dit is essentieel voor het behoud op langere termijn van deze unieke drijftillen

 

Damwand met links de drijftillen en rietlanden, rechts het deel dat afgestemd zal worden op de landbouw. Centraal kantelstuw met palinggoot.

Deze herstelmaatregelen worden mogelijk gemaakt dankzij steun van de Vlaamse overheid (Subsidie Eenmalige Werken) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

  

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP