Natuurwaarden bestendigen in de bekkens van de PIDPA

In 2017 heeft Natuurpunt drie voormalige bezinkingsbekkens in beheer gekregen van de drinkwatermaatschappij PIDPA. In het westelijke en centrale bekken wordt gekenmerkt door open water met verbossend rietland en wilgenstruweel. In het oostelijke bekken treffen we bijzondere water- en moerasplanten aan zoals Waterdrieblad, Vlottende bies en Veenwortel. In het verleden was dit zelfs een standplaats van het zeldzame Oeverkruid.

De bekkens liggen in het noordwesten van de Nol wat zoals het merendeel van de Kalmthoutse heide een zuur en mineralenarm gebied is. Voor de diversiteit van het gebied is het waardevol om de bekkens te behouden omdat ze voedselrijker zijn dan de omgeving en gevoed worden met neutraal en mineralenrijk water.

De afgelopen decennia zijn de bekkens echter verbost geraakt omdat ze regelmatig droogvielen. 

Met uitzondering van het oude en waardevolle wilgenstruweel werd de verbossing verwijderd, de oostelijke bekkens werden ontslibd, en met behulp van in- en uitlaten voor elk bekken wordt een actief peilbeheer ingesteld. 

Dankzij een goede samenwerking met PIDPA zullen de bekkens frequenter gevoed worden met spoelwater waarbij een natuurlijke fluctuatie nagebootst wordt van hoge waterstanden in de winter tot periodieke droogval in de nazomer. 

Bekken 2 bij het vullen

De werken moeten ertoe leiden dat het leefgebied van verschillende soorten hersteld wordt die op de grens van voedselarm/rijk en mineralen/rijk leven. We denken hierbij aan Heikikker, Gevlekte witsnuitlibel en Blauwborst. Het rietland is ook geschikt als broedplaats voor Bruine kiekendief, een soort die na jarenlange afwezigheid terug willen verwelkomen als broedvogel in het Grenspark. Verder is het ook nog spannend afwachten wat de zaadbank voor ons in petto heeft want zaden van venplanten zoals Oeverkruid kunnen zeer lang overleven en onder de geschikte omstandigheden tot kieming komen.

De herstelmaatregelen worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

 

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP