Heideherstel

Het Turnhouts Vennengebied, in de provincie Antwerpen, is een belangrijk heidegebied in Vlaanderen met zijn kenmerkende vennen, heide en graslanden. 

Het heideherstel zoals voorzien in het goedgekeurde beheerplan werd verder uitgevoerd.


Op de Koevenheide Oost werd de Amerikaanse eik, een agressieve exoot al eerder verwijderd. Binnen deze zone werd 2 ha geplagd na het oppervlakkig frezen van stobben. Het inrichtingswerk werd uitgevoerd tijdens een droge periode met aangepast materieel met lage bodemdruk en waar nodig met gebruik van bodemplaten.
De geplagde percelen zijn intussen uitgegroeid tot een mooie heide. Zoals verwacht is voor een belangrijk deel een zeer soortenrijke natte heide in ontwikkeling. Op de drogere kopjes vinden we wat overgangen naar droge heischraal grasland. Op de natste plekken (klei in de ondergrond) vinden we venachtige situaties.
In de westelijke natte zone worden geiten en schapen ingezet om de opslag van berk aan te pakken. In de oostelijke zone wordt de begrazing verzorgd door runderen.

Ravelse Bergen (Langven)
Het westelijk deel van het perceel sluit aan op het eerder opengewerkt Langven. Deze zone moest geplagd worden in functie van heideherstel. De focus lag op het herstel van relicten van mineraalrijk dwerghavertype en op een mozaïek van deze laatste met droge heide. Ook hier werden stobben oppervlakkig gefreesd en werd 4 ha geplagd.
Het gecreëerde landschap geeft reeds een goed beeld van de toekomstige ontwikkeling. Een mooie boomrijke heide met op de duinkoppen een duinheide ontwikkeling en op de vlakkere delen een zuiver droge heide.Heideherstel in de Ravelse Bergen, beeld na plaggen

 

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en het ELFPO.

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP