2021 - 2022 Rothoek - Schaapwees: vernatuurlijking vijvers, herstel landduin, herstel natuurlijk buffervermogen 

Langsheen de Grote Nete liggen verschillende natuurgebieden die samen de vallei vorm geven. Op verschillende plekken in de vallei werd aan natuurherstel gewerkt.
Zowel in natuurgebied Rothoek als in het Schaapwees werden vijvers vernatuurlijkt. De hoge dijken en steile oevers veranderden in een glooiende moeraszone en het slib werd uit de vijvers gehaald. De zachte overgang van nat naar droog is een belangrijk leefgebied voor heel wat zeldzame dieren en planten. Zeldzame doelsoorten als de gevlekte witsnuitlibel en de slangenwortel vinden er hun thuis. In een van de vijvers kwam een drainagegracht vanuit hoger gelegen landbouwpercelen uit. Die werd rond de vijver geleid zodat het mestrijke water er niet meer in uitkomt. Aan de andere vijver stond nog een betonplaten hok dat verwijderd werd.
Tussen beide vijvers ligt een lage rivierduin waar ooit grond was gestort. Deze grond werd, na milieuonderzoek, gebruikt om drainagegrachten te dempen. Zo verminderen we de afvoer van grondwater en herstellen we de vallei haar natuurlijk buffervermogen. Rondom dit heideveldje werd actief aan de bosranden gewerkt. Door te ringen en struiken in hakhoutbeheer te nemen, creëren we extra dood hout en een glooiende bosrand. Een zachte grens tussen bos en heide zorgt voor meer biotopen, waardoor meer dier en plantensoorten een thuis vinden in het gebied.

 

 

de Koekenbakkenvijver

Het koekenbakkenstraatje in Hulshout kwam vroeger uit op 2 visvijvers. Natuurpunt kon deze percelen kopen en kreeg subsidie van het Agentschap voor Natuur en Bos via het ELFPO en De Merode om het natuurlijke valleilandschap van de Grote Nete te herstellen. Dit project werd met steun van de gemeente Hulshout en vzw Kempens Landschap uitgevoerd.

De diepe, onnatuurlijk steile visvijvers zullen gedempt worden met de grond  die werd uitgegraven om de vijver met hoge steile oever te maken. Hiervoor moeten we de aangeplante sparren en de houtopslag kappen. In de vijver woekert een exotische waterplant, Waterteunisbloem, die verplicht bestreden moet en niet meer verkocht mag, worden. De grond waar nog zaden in kunnen zitten, komt onderin het te dempen deel van de vijver terecht. Een gedeelte van de gegraven vijver houden we over als natuurlijk ingerichte poel. Uit de houtkant tegen de Netedijk worden problematische soorten zoals Amerikaanse vogelkers verwijderd. De rest van het terrein zal deels als broekbos, deels als open vochtig grasland worden hersteld. Hiervoor laten we de natuurlijke verbossing zijn gang gaan; als blijkt dat dit onvoldoende is, zal er bijgeplant worden. Rondom de poel zal een bloemrijk grasland ontstaan dat door maaibeheer zal behouden blijven. De rest van de zone zal als vochtig broekbos ontwikkelen. Om dit te versnellen, worden deze winter enkele zeldzamere boomsoorten zoals winterlinde en europese vogelkers aangeplant. Het koekenbakkenstraatje zelf werd ook opgewaardeerd en is een zachte verbinding tussen Westmeerbeek en de Grote Nete.

Deze percelen maken deel uit van het natuurgebied “Vallei van de Grote Nete”. Ze vormen een belangrijke stapsteen tussen bestaande populaties van beschermde soorten als de Poelkikker en de Gevlekte witsnuitlibel die hopelijk snel de poel zullen koloniseren. Ook de Kleine ijsvogelvlinder en de Gele kwikstaart zullen hier zeker hun biotoop vinden en met wat geluk, kom je hier binnenkort Reeën of zelfs een Bever tegen.

 

 

TOP