Veewei - Herstel Europese habitats

 

Tussen duizenden hectares domeinbos van ‘Bosland’ in het noorden en ’s lands belangrijkste militaire oefenterrein met het grootste aaneengesloten heidegebied van de Kempen in het zuiden ligt deze parel van een beekvallei, rond de samenvloeiing van de Veeweideloop en de Grote Nete.

Sterk versnipperd door illegale weekendhuizen en bijhorend vijvers, maar met onderschatte potenties voor natuur door het zuivere kwelwater uit de grote natuurgebieden rondom en van grote waarde als verbindingsgebied tussen deze bos- en heidecomplexen.

De Veewei fungeert als migratiezone tussen deze natuurkernen. Gladde slangen, heideblauwtjes, heivlinders en bruine eikenpages maken graag gebruik van deze corridor. Nachtzwaluwen gebruiken de bosranden en het valleigebied als broed- en foerageergebied.

2022 – 2023

Om de natuurwaarden op deze percelen snel te verhogen vroeg Natuurpunt in 2019 een Project subsidie natuur aan bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Verdeeld over 3 zones werden verschillende werken uitgevoerd.  In zone 1 werden zeldzame vegetatie van kleine zeggevegetaties hersteld door het verwijderen van houtige opslag en exoten. Om deze zone makkelijk te kunnen beheren werd het perceel zo ingericht dat het makkelijk jaarlijks gemaaid kan worden.

In de grootste zone werd de opslag verwijderd en op verschillende plaatsen kleinschalig geplagd. Dit om droge heidevegetaties en struisgrasland weer alle kansen te geven. Hierdoor zal het biotoop voor gladde slang, bruine eikenpage, heideblauwtje en nachtzwaluw sterk verbeteren. In het aanpalende bos werden de exoten weggehaald zodat er zich hier weer een streekeigen struiklaag van spork en lijsterbes kan ontwikkelen.

In de laatste zone stonden nog overblijfselen van een weekendhuisje geflankeerd door bijhorende omheining en exoten. Dit werd allemaal verwijderd en de aanwezige vijver werd geherprofileerd zodat deze met een meer natuurlijke vorm paste in het landschap.

Begrazing met schapen zal ons helpen om de kwetsbare biodiversiteit te behouden. Hiervoor werd er ook een wolfproof nachtraster en omheining aangelegd.

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO.

 

 

Bezoekersinfo:

Praktische info vind je hier.

 

TOP