De werken zijn uitgevoerd in kader van het goedgekeurde erkenningsdossier van de Vinderhoutse bossen.

De landschapsvisie voor de Vinderhoutse bossen bestaat uit een aaneengesloten boslandschap. Het heeft een belangrijke rol in de realisatie van aaneengesloten oppervlakte bos in de alluviale sfeer (vnl. 91E0, plaatselijk 9160). Daarnaast zijn er binnen het “nat grasland- en moeraslandschap” doelstellingen voor herstel van het habitattype 6430: voedselrijke zoomvormende ruigten.)

Naast de instandhouding van deze Europese habitats, zijn er ook soortdoelen vastgelegd voor o.a. bonte vliegenvanger, middelste bonte specht, wespendief, zwarte specht, keizersmantel, Spaanse vlag, vleermuizen en potentie voor kleine ijsvogelvlinder.

De werken waren gericht op het herstel van voedselrijke zoomvormende ruigten (6430) en doelsoorten die overeenstemmen met de landschapsvisie voor het reservaat. De gekozen percelen zijn potentieel zeer geschikt voor deze habitats en liggen te midden van reeds goed ontwikkelde habitats, waardoor we verwachten dat dispersie van soorten op een vlotte manier zal gebeuren.

Hiernaast werden ook de exoten aangepakt om verdere ontwikkeling van de aanwezige bossen in alluviale sfeer te bevorderen. In de Vinderhoutse Bossen zijn destijds immers heel wat uitheemse planten en struiken aangeplant. Enkele van die soorten vormen een probleem omdat ze zich sterk uitbreiden en andere inheemse soorten verdringen. Dankzij een projectsubsidie van de Vlaamse overheid kon het beheerteam van Natuurpunt Gent enkele belangrijke inrichtingsmaatregelen (laten) uitvoeren. Soorten als bamboe, rododendron en paplaurier werden machinaal verwijderd. Om de impact van de zware machines op de bodem te beperken, werden er tijdelijk metalen rijplaten op de bodem gelegd.

 

Deze herstelmaatregelen werden mogelijk gemaakt dankzij steun van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP