PSN project 2019 - Trilveen- en graslandherstel Vorsdonkbroek

In natuurreservaat Vorsdonkbos-Turfputten in Aarschot heeft Natuurpunt inrichtingswerken gedaan voor de uitbreiding van enkele zeer bijzondere vegetaties waarvoor het gebied gekend is, namelijk blauwgraslanden, trilvenen, glanshaverhooilanden, dotterbloemgraslanden, moerasspirearuigtes en eutrofe plassen.

Dit inrichtingsproject werd uitgevoerd in de zomers van 2020 en 2022, in de droogste periodes om zo weinig mogelijk bodemschade te veroorzaken. In de zomer van 2021 was het gebied door de zware overstromingen moeilijk bereikbaar, waardoor de werken toen uitgesteld werden. Verboste graslanden en trilvenen werden terug open gemaakt, en slibrijke poelen werden geruimd.

Zeldzame soorten zoals ronde zegge, waterscheerling, moeraswederik en drijvende waterweegbree krijgen hiermee enorme uitbreidingskansen.

Deze werken passen in een globaal, door de overheid goedgekeurd én wetenschappelijk ondersteund beheerplan voor het gebied. Ze hebben als doel om de natuur-, landschaps- en erfgoedwaarde te verhogen. De werken worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Agentschap voor Natuur en Bos en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

 

 


PSN project 2018 - Herstel oude turfput in het Vorsdonkbroek

Natuurpunt kreeg een aantal jaren geleden enkele percelen in eigendom. Nietsvermoedend bleek dit -naast het zichtbare betonpuin - ook een stort te zijn van allerlei huishoudelijk afval, waaronder heel wat asbestmateriaal.

Uit historische kaarten weten we dat dit een oude turfontginning was. Met dit inrichtingsproject willen we de natuur opnieuw in ere herstellen en de oude turfput terug open maken. Zo kan de open waterplas geleidelijk terug dichtgroeien met verlandingsvegetaties door veenontwikkeling. Het gebied Vorsdonkbos-Turfputten is nationaal bekend om de kwaliteit van zijn trilvenen en veengraslanden. Het is essentieel om ook deze zo in het oog springende bron van vervuiling weg te nemen in het gebied. De jonge opslag werd verwijderd en in een eerste fase al zo veel mogelijk van het stortmateriaal afgevoerd. Voor het resterende deel zoeken we nog een financiële oplossing.

Deze werken passen in een globaal, door de overheid goedgekeurd én wetenschappelijk ondersteund beheerplan voor het gebied. Ze hebben als doel om de natuur-, landschaps- en erfgoedwaarde te verhogen. De werken worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Agentschap voor Natuur en Bos en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

 

 

 

TOP