Herstel duingrasland te Middelkerke

De Warandeduinen in Middelkerke is een eerder klein kalkrijk duingebied met zeer hoge botanische waarde. Het gebied is doorsneden van wandelpaden, dit met dank aan het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, eigenaar van het gebied. Wie wil van de bloemenpracht genieten komt vooral in het voorjaar zeker aan zijn trekken. Vanaf mei is de zang van de nachtegaal te horen, verstopt in het dens struweel. Natuurpunt zet zich in om het gepaste beheer te voorzien om de duingraslanden te onderhouden.


De duinen staan onder hoge druk, delen zijn verdwenen onder verkavelingen, platgetreden en ingeplant met diverse soorten die hier niet thuishoren. Hier is rimpelroos, ondanks zijn schoonheid, een gevaarlijke woekeraar. Met wortelstokken groeit deze steeds verder en verstikt deze andere soorten volledig. Met de kraan werd afgelopen jaar heel wat van deze woekeraar uitgetrokken en
afgevoerd. Binnenkort verschijnt de natuurlijke, diversere bloemenpracht. 

De toegepaste methodieken zijn vrij nieuw en werden toegepast op een deel van het gebied. Bedoeling is om in de toekomst ook de andere delen te verlossen van deze woekeraar.

Tegelijk werd een extra poel aangelegd voor de kamsalamander. Deze soort is zo zeldzaam dat ze Europees beschermd wordt. In meerdere duingebieden komt deze nog voor, zo ook in de Warandeduinen. De aanleg van bijkomende poelen versterkt de populatie wanneer deze op kleine afstand van elkaar liggen. 

Deze herstelmaatregelen worden mogelijk gemaakt dankzij steun van de Vlaamse overheid (Subsidie Eenmalige Werken) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

 

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP