Doorlopend vind je nieuwtjes op onze Facebook-pagina.


* Februari 2019

De start van het LIFE project ging niet onopgemerkt voorbij; zowel op de radio als in de kranten werd er aandacht aan besteed.

* Juni 2019

In het Floordambos in Steenokkerzeel wordt een wel erg bijzondere bewoner aangetroffen.

 

* September 2019

De eerste echte inrichtingswerken van het LIFE-project gaan van start. In het Silsombos kappen we enkele hectaren populierenplantage om plaats te maken voor inheems en meer biodivers bos.

* September 2019

Om de prachtige natuur van de Groene vallei te beschermen, moeten we gronden aankopen. De vooropgestelde doelstelling van het project (dat nog 6 jaar loopt) is nu reeds gehaald. In het Hellebos zorgde dit voor een mooie uitbreiding van het gebied.

 

* November 2019

Bos - © Wim Dirckx

Op zaterdag 30 november gaan vrijwilligers van Natuurpunt Herent samen met de medewerkers van Terumo Haasrode, gespecialiseerd in medische technologieën, bomen en struiken planten op een weiland aan de Groenstraat in Veltem-Beisem. Het gaat om 60 bomen en struiken die een nieuwe houtkant zullen vormen en een geleidelijke overgang zijn tussen het bestaande Kastanjebos en het weiland.

Het perceel aan de Groenstraat is recent aangekocht door Natuurpunt Herent met middelen van het Europees project LIFE Green Valleys. Op dit perceel zal een bosrand geplant worden die de bestaande boskern van het Kastanjebos uitbreidt. Die bosrand bestaat uit rode kornoelje, hazelaar, zomereik, winterlinde, sporkehout, haagbeuk en zoete kers.

De plantactie wordt mee ondersteund door Terumo uit Haasrode, gespecialiseerd in medische technologieën. Dankzij hun gift kon het plantgoed aangekocht worden en het personeel zal ook mee de handen uit de mouwen komen steken.  Dit kadert in de actie Bos voor iedereen van Natuurpunt, maar past ook perfect binnen de doelstelling van LIFE Green Valleys om meer bekendheid te geven aan het Natura 2000 netwerk en mensen te betrekken bij het beheer van de natuurgebieden. 

 

* December 2019

Onze eerste bijdrage op het Youtube-kanaal is van Saskia Ribbens. Zij maakte een filmpje over de monitoring van Kamsalamander in het LIFE-project. Om deze prachtige, Europees beschermde soort beter te beschermen, wordt in het project onderzocht waar de soort nog voorkomt en welke maatregelen de populaties kunnen versterken.

 

* December 2019

Vlotte samenwerking tussen vissers en Natuurpunt  

 

Een karper van 13,4 kg - © Saskia Ribbens - Seger Van Mileghem

In het natuurgebied Torfbroek in Kampenhout is een natuurinrichtingsproject aan de gang samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het is de bedoeling om een aantal oude visvijvers terug in hun oorspronkelijke staat te herstellen en om meer kalkmoeras te creëren. Bij deze werken zijn een aantal spectaculair grote vissen gevangen.

Om te kunnen werken aan de ‘Fauna & Flora vijver’ zal die deels droog gezet moeten worden.  “We willen de vissen die op de vijver leven beschermen tegen deze werken, en daarom is een samenwerking opgezet met de Vereniging van Belgische Karpervissers (VBK)”, zegt Sarah Tilkin, coördinator LIFE Green Valleys.

“We zijn er in geslaagd om 9 gigantische karpers, 2 zeelten en 1 snoek af te vangen, die allemaal een nieuwe thuis gekregen hebben. We waren onder de indruk van de gigantische karpers die we vingen. Er zaten exemplaren tussen van 8 kg, 11 kg en 13 kg en dat is toch wel bijzonder aangezien de vijver niet heel diep is en relatief klein”, vult Tilkin aan. 

De samenwerking tussen de Vereniging van Belgische Karpervissers (VBK) en de natuurbeheerders van Natuurpunt is heel goed verlopen. Beide partijen zijn enthousiast om ook in de toekomst vissen op deze manier te beschermen tegen werken aan vijvers en waterpartijen.

Naast dit natuurinrichtingsproject van Natuurpunt, VLM en ANB zijn in de grotere regio nog meer natuurherstelwerken aan de gang in het kader van het Europese project LIFE Green Valleys

 

* December 2019

In het Silsombos werden extra bomen aangeplant. Het Nieuwsblad berichtte over de actie.

 

* Februari 2020

Op 20 februari kan je in het bezoekerscentrum komen luisteren naar wat er het afgelopen anderhalf jaar reeds is gebeurd in het kader van het LIFE-project en wat er de komende jaren nog staat te gebeuren.

 

* Maart 2020

 voorjaarsflora Kastanjebos

Natuurpunt Herent koopt 20 hectare bos en weilanden aan in het Kastanjebos. Met deze aankoop zal Natuurpunt de Groene Vallei gevoelig kunnen uitbreiden. Dat is goed nieuws: de natuurgebieden tussen Mechelen, Brussel en Leuven voelen al langer de druk van de oprukkende verstedelijking. Met deze aankoop is alweer een puzzelstuk gelegd om de versnippering tegen te gaan.

De Groene Vallei bestaat nu al uit bijna 500 hectare beschermde natuur met kalkmoerassen, blauwgraslanden en broekbossen, maar het is opgedeeld in geïsoleerde stukken. “Bedoeling is om die verschillende stukken natuur met elkaar te verbinden zodat een stuk robuuste natuur ontstaat, waarin plaats is voor zeldzame planten en dieren, maar ook voor avontuurlijke recreatie”, zegt Sarah Tilkin, coördinator LIFE Green Valleys. 

De afdeling Natuurpunt Herent beheert al jaren een groot aantal percelen in dit gebied. Het probleem van de versnippering is één van de zaken die men wil aanpakken want aaneengesloten natuurgebieden bevorderen de migratie van fauna en flora. Verder wil de afdeling de biodiversiteit bevorderen, door een deskundig opgesteld beheerplan, waar bosgedeeltes en open plekken kunnen zorgen voor de uitbreiding van onder andere blauwgraslanden. Er zal rekening gehouden worden met de gemeentelijke en andere projecten en de soorten van de campagne ‘koesterburen’.

Europese steun

Voor de uitbreiding en het verbinden van de verschillende delen van de Groene Vallei kan het project rekenen op de steun van het Europese LIFE-fonds. Sinds september 2018 loopt er een Europees project in de regio: LIFE Green Valleys. Doel van het project is om, met de hulp van Europa, kwetsbare en zeldzame natuur te herstellen en uit te breiden. Meer info over het LIFE project vind je op life-greenvalleys.be

groene_vallei.jpgLife + en Natura 2000.jpg

En het artikel in Het Nieuwsblad (24/3/2020)

 

* Juli 2020

 
RS2964_2186 Torfbroek zicht met orchideeen-scr.JPG
 Orchideeën in Torfbroek (c) Diane Appels
 
Met de aankoop van 22 hectare bos en weilanden in Kampenhout zal Natuurpunt de Groene Vallei  gevoelig kunnen uitbreiden. Dat is goed nieuws: de natuurgebieden tussen Mechelen, Brussel en Leuven voelen al langer de druk van de oprukkende verstedelijking. Met deze aankoop is alweer een puzzelstuk gelegd om de versnippering tegen te gaan.

De Groene Vallei  bestaat nu al uit bijna 500 hectare beschermde natuur met kalkmoerassen, blauwgraslanden en broekbossen, maar het is opgedeeld in geïsoleerde stukken. “Bedoeling is om die verschillende stukken natuur met elkaar te verbinden zodat een stuk robuuste natuur ontstaat, waarin plaats is voor zeldzame planten en dieren, maar ook voor avontuurlijke recreatie”, zegt Sarah Tilkin, coördinator LIFE Green Valleys. 

De afdeling Natuurpunt Kampenhout beheert al jaren een groot aantal percelen in dit gebied. “Die percelen liggen vaak geïsoleerd en het is de bedoeling om deze versnippering aan te pakken. Door 22 ha bij te kopen kunnen we ervoor zorgen dat sommige stukken aansluiting vinden op elkaar”, zegt Stefan Vandevenne van Natuurpunt Kampenhout. “Kampenhout mag zich met natuurgebieden zoals Torfbroek en Hellebos tot de Europese top rekenen qua flora. Veel zeldzame plantensoorten, zoals inheemse orchideeën, vinden hier nog een toevluchtsoord. Op de nieuw aangekochte stukken zal kwetsbare natuur hersteld worden. In de bossen vinden we nu al prachtige voorjaarsflora, die we nog verder hopen uit te breiden.”

Europese steun

Voor de uitbreiding en het verbinden van de verschillende delen van de Groene Vallei kan het project rekenen op de steun van het Europese LIFE-fonds. Sinds september 2018 loopt er een Europees project in de regio: LIFE Green Valleys. Doel van het project is om, met de hulp van Europa, kwetsbare en zeldzame natuur te herstellen en uit te breiden. Meer info over het LIFE project vind je op www.life-greenvalleys.be.

groene_vallei.jpg Life + en Natura 2000.jpg

* Augustus 2020

Start verwijdering stort Torfbroek vanaf 4 augustus 2020

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) start op dinsdag 4 augustus 2020 met de verwijdering van het stort aan natuurreservaat Het Torfbroek. Op 4 augustus wordt de nabije omgeving van het stort ingericht als werf (plaatsen hekwerk, rijplaten, ...). Op woensdag 5 augustus start de uitgraving.
Deze werken gebeuren in samenwerking met en met de steun van de gemeente Kampenhout, Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (PDPO).

In het verleden werd over de aanpak van deze werken reeds een infoavond georganiseerd. Helaas werd kort na de start van de werken asbest in het stort vastgesteld, waardoor deze stilgelegd werden. Het vereiste enig onderzoek om vast te stellen over welk soort asbest het gaat, hoe het verwijderd kan worden en waar het stortmateriaal verwerkt moet worden. Daarnaast moesten bijkomend ook nog financiële middelen gezocht worden. Vanaf dinsdag 4 augustus kan de VLM eindelijk starten met het verwijderen van het stort.

De asbest is aanwezig in gebonden vorm en gaat niet zweven als er gegraven wordt. Bovendien worden er metingen uitgevoerd naar luchtkwaliteit. Mocht er toch stof ontstaan, kan er verneveling gebeuren, waardoor het vocht het stof terug laat neerslaan. Het stortmateriaal wordt afgevoerd in vrachtwagens met zeildoek en zijn dus afgesloten. Voor de omwonenden is er geen gevaar.

Omdat in de Torfbroeklaan een school gelegen is, werd er voor gekozen om de werken zoveel mogelijk buiten de schoolperiode te laten plaatsvinden. Er is een parkeerverbod in de Torfbroeklaan tijdens de uitvoering van de werken. Vrachtwagens mogen maximum 30 kilometer per uur rijden. De werken worden ook begeleid door veiligheidscoördinator Stero en opgevolgd door een erkend bodemsaneringsdeskundige van ABO.

Verdere uitbouw Torfbroek
Er wordt ook op een andere manier gewerkt aan de verdere uitbouw van het natuurreservaat. Binnenkort wordt het slib uit de fauna- en floravijver verwijderd. Te veel slib in de vijver is niet goed voor de planten en dieren die er leven.

Om vlot te kunnen werken, startte de VLM al met het vellen van bomen die te dicht bij de vijver staan. Omdat de grond toch te nat is, liggen deze werken weer stil. De VLM hoopt binnenkort toch opnieuw te starten met het opruimen van de bomen. Daarna gaat een tijdelijke slibopvang ingericht worden aan de Oudenhuisbaan.

Er zal nog een infoavond georganiseerd worden voor omwonenden op donderdag 10 september om het ruimen van slib in de vijver en de andere geplande werken toe te lichten. Zij zullen hiervoor nog een officiële uitnodiging ontvangen.

 

* Augustus 2020

De werken in het Torfbroek in kader van het natuurinrichtingsproject (samen met VLM en ANB) zijn van start gegaan. Het oude stort wordt verwijderd zodat hier terug kalkmoeras kan ontstaan.

(HLN, 8/8/2020)

 

* September 2020

Vanaf nu kan je ook de wandeling in de Molenbeekvallei terugvinden in de wandelapp van Natuurpunt. Ga naar https://www.natuurpunt.be/pagina/op-stap-met-de-route-app

 

* Oktober 2020

We werken volop aan een oplossing voor het biomassa probleem in onze natuurgebieden. We starten met de afvoer van grote, oude maaiselhopen in het Torfbroek. Dit maaisel wordt gecomposteerd en hergebruikt.

In het Torfbroek in Kalmthout start Natuurpunt met het verwijderen van grote maaiselhopen. Die zijn de laatste jaren sterk aangegroeid en vormen nu een bedreiging voor de kwetsbare vegetatie. Met de grootste zorg voor de omgeving zal aangepast zwaar materieel de hopen nu weghalen.

Verspreid in het Torfbroek bevinden zich heel wat maaiselhopen. De combinatie van de zeer kwetsbare vegetatie (en bodemgesteldheid) en zeer hoge kosten voor afvoer van maaisel dat geen economische waarde heeft, maakt dat het op sommige momenten quasi onmogelijk is om het maaisel uit het gebied af te voeren. Het wordt dan ook gestockeerd op enkele maaiselhopen aan de rand van de percelen. De afgelopen jaren zijn op sommige percelen de maaiselhopen sterk aangegroeid wat een negatieve impact heeft op de vegetaties. Een afvoer van de maaiselhopen dringt zich dan ook op. 

“Dankzij het Duurzaam Biodiversiteitsproject en met steun van de provincie Vlaams-Brabant zullen we de maaiselhopen verwijderen”, zegt Sarah Tilkin, coördinator LIFE Green Valleys. “Om het maaisel vanuit de verschillende locaties uit het Torfbroek af te voeren zal aangepast materiaal gebruikt moeten worden, zoals een kraan en tractor met lage bandenspanning. Om bodemschade te vermijden (een absolute voorwaarde voor de uitvoering van het project) zal gebruik worden gemaakt van rijplaten.”

Het Torfbroek is gelegen in Kampenhout, in de deelgemeenten Berg en Nederokkerzeel, ten zuiden van de dorpskern van Berg. Dit natuurreservaat herbergt topnatuur met een groot scala aan zeldzame habitats van Europees belang, waaronder alkalisch laagveenvegetaties, blauwgraslanden, kranswier- en galigaanvegetaties …Men vindt er de best ontwikkelde blauwgraslanden van Vlaanderen, met o.m. parnassia, grote muggenorchis, blonde zegge, vlozegge en karwijselie.

 

* Oktober 2020

In het Floordambos wordt werk gemaakt van de uitbreiding van de orchideeënweide. Daarnaast worden toekomstbomen in het bos vrijgezet en wordt er meer licht gecreëerd voor de voorjaarsflora in het bos.

 
 
* November 2020

In het Torfbroek wordt in het kader van het natuurinrichtingsproject (met VLM en ANB) een natte ontslibbing van de vijver uitgevoerd door een gespecialiseerde firma. Dit zorgt voor een meer heldere en meer gezonde vijver.

(HLN, 1/11/2020)

 

 * December 2020

In het Natuur.blad (p9) kan je een update lezen over het LIFE Green Valleys project.

 

 

* Januari 2021

In het Silsombos werden vier nieuwe infoborden geplaatst. Hierop kan je de wandelroutes vinden en informatie over dier - en plantensoorten die leven in het Silsombos.

 

* Januari 2021

De corona-periode lokte de mensen terug de natuur in. Dit merkten we ook in de Groene Vallei. Niet alleen kregen we een pak meer bezoekers in onze natuurgebieden, ook de ledenaantallen stegen.

(Het Nieuwsblad)

 

* Januari 2021

De illegale slipschool in het hartje van het Hellebos moet verdwijnen. Autowrakken en een slipschool horen niet huis in beschermde natuur, maar op een industrieterrein. We riepen op tot het indienen van bezwaarschriften en maar liefst 500 bezwaarschriften werden ingediend.

 

* Februari 2021

In het Floordambos wordt werk gemaakt van de uitbreiding van de orchideeënweide. Daarnaast worden toekomstbomen in het bos vrijgezet en wordt er meer licht gecreëerd voor de voorjaarsflora in het bos. Op de radio legden we uit waarom we deze werken doen.

(HLN, 25/2/2021)

 

 * April 2021

In kader van LIFE Green Valleys werden peilbuizen in de natuurgebieden geplaatst om de waterstand te kunnen opvolgen. Helaas beschadigden vandalen de peilbuizen. Ondertussen werden ze allemaal opnieuw gezet.

(VRT) 

* April 2021

In LIFE Green Valleys werken we rond de Europees beschermde soort Kamsalamander. In Pikhakendonk creëren we nieuw leefgebied op een perceel aangekocht met LIFE-middelen. We houden in het ontwerp van de poelen rekening met de huidige klimaatverandering.

* Mei 2021

In mei 2021 ging de tractoropleiding en de aansluitende vervolgopleiding voor vrijwilligers door, in kader van LIFE Green Valleys. Onze vrijwilligers leerden werken met de aangekochte tractors en ander materiaal. Op deze manier kunnen ze de natuurgebieden nog beter beheren dan voordien.
 
* Juli 2021
De provincie weigert de vergunning in het Hellebos. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de berscherming van dit prachtige bos.
(HLN 9/7/2021)

* Augustus 2021
Grote kraamkolonie Laatvliegers ontdekt in Kampenhout!
In Vlaanderen leven verschillende soorten vleermuizen in de zomer op kerkzolders. Door de zwarte leien warmen deze grote zolders goed op waardoor ideale omstandigheden ontstaan om de jongen groot te brengen. Uit onderzoek van de vleermuizenwerkgroep blijkt dat in 80-90% van de kerkzolders in Vlaanderen sporen van vleermuizen worden aangetroffen. Gisteren vatte de vleermuizenwerkgroep post aan de kerk van Kampenhout. Niet minder dan 72 (!) uitvliegende laatvliegers werden geteld. De laatvlieger is een van de grotere vleermuizensoorten in Vlaanderen die o.a. meikevers eet. Met 72 dieren is de kerk in Kampenhout één van de 10 belangrijkste en grootste gekende kraamplaatsen in Vlaanderen.
Het onderzoek van de vleermuizenwerkgroep kaderde zowel in LIFE Green Valleys als in de ‘meetnetten’ van het INBO waarin sinds dit jaar ook vleermuizen worden opgevolgd.
 
* Augustus 2021
Vleermuizen welkom in elektriciteitscabine
 

Natuurpunt en netbedrijf Fluvius hebben in Kampenhout een elektriciteitscabine ingericht als vleermuizenverblijfplaats. In het dak van de cabine werden speciale openingen aangebracht zodat vleermuizen er gemakkelijk in en uit kunnen vliegen. Daarnaast werd de dakbedekking uitgevoerd in donkere leien, zodat de temperatuur onder het dak snel oploopt. Die hogere temperatuur is noodzakelijk: vleermuizen houden in de zomer en tussenseizoenen van warmte. 

De elektriciteitscabine in Nederokkerzeel is uniek in Vlaanderen. “In de Waterstraat stond tot voor kort nog een paalcabine, dat is een elektriciteitspaal waarin vanboven een transformator hangt die de stroom naar een lager niveau brengt”, vertelt Koen Wouters, regiomanager bij Fluvius. “Om de bedrijfszekerheid en veiligheid van ons elektriciteitsnet te verhogen, hebben we die vervangen door een distributiecabine op de begane grond. De paalcabine bevond zich echter in Natura 2000-gebied, het Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden. Samen met Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos hebben we daarom bekeken hoe we met de plaatsing van de distributiecabine ook de natuurwaarden in het gebied konden verbeteren. We lieten daarvoor een ‘vleermuizendak’ ontwikkelen met speciale openingen zodat de vleermuizen makkelijk in en uit het zoldergedeelte kunnen vliegen.”

Binnen LIFE Green Valleys spelen vleermuizen een grote rol, met heel wat onderzoek, zowel naar de aanwezigheid van soorten als naar potenties om de regio geschikter te maken als leefgebied. Bij een uitgebreide monitoring in 2018 werden onder andere de ingekorven vleermuis en bosvleermuis gevonden. De kers op de taart was het terugvinden van de kleine hoefijzerneus, een kleine vleermuissoort die reeds 45 jaar uitgestorven gewaand werd in Vlaanderen. Het vleermuisvriendelijk inrichten van de elektriciteitscabine sluit naadloos aan bij de doelstellingen binnen het LIFE project Green Valleys.

* Oktober 2021

In het Floordambos wordt een zeldzame paddenstoel ontdekt.

* November 2021

In het Rotbos wordt een voormalig voetbalterrein bebost door Natuurpunt. Zo komt er 1,5 ha bos bij die het Rotbos en Votvinkenbos met elkaar verbindt. De aankoop was mogelijk dankzij de fincanciële ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant. 

 

* December 2021

(Nieuwsblad 3/12/2021)

 
TOP