Overzicht werken (Stand van zaken 1 juli 2010)

Laatste update: 31/03/2014

De werken in het kader van de natuurinrichting kunnen grosso modo opgesplitst worden in 5 grote fasen:

Fase 0: de voorbereidende werken

Hiermee worden de kapwerken bedoeld die noodzakelijk zijn om de open zones te herstellen en de bodems van de waterpartijen boomvrij te maken, zodat de bomen niet staande sterven, wat noch ecologisch als landschappelijk de bedoeling is.
Stand van zaken:  de grootste kapwerken zijn uitgevoerd. Enkel op de Weefberg wordt in totaal nog 1 ha gekapt om oko daar het duinherstel verder uit te breiden (vraag van de gemeente). Daarnaast wordt nog op andere plaatsen ook gekapt, maar dan is dat niet meer om om te vormen naar open zones, maar om het bos om te vormen naar inheems bos.

Fase 1: exotenbestrijding

Om de bossen hun spontaan en natuurlijk karakter terug te geven gebeuren er twee zaken. Enerzijds wordt er gedund, zodat er terug ruimte en licht komt in de bossen. Anderzijds worden de agressief verjongende en dominante exotische soorten verwijderd. Deze “pestsoorten” vormen immers een bedreiging voor de inheemse soorten. Amerikaanse vogelskers, Amerikaanse eik en Amerikaans krentenboompje zeggen hun uitheemse herkomst al door middel van hun naam. Robinia en Rododendron zijn ook niet inheems en bedreigend. Deze werken worden grotendeels uitgevoerd door een gespecialiseerde firma.  De firma startte de werken op 1 augustus 2008. Ook Natuurpunt zelf pakt bepaalde deelzones aan.

Stand van zaken: De grootste oppervlakte werd door de firma behandeld. De firma is de werken aan het afronden. Natuurpunt zal zelf de opvolging op zich nemen.

Fase 2: Plaggen in Tessenderlo en Laakdal

Over een aanzienlijke oppervlakte dient de strooisellaag afgeschraapt te worden. Deze laag bevat immers erg veel voedingsstoffen. Wanneer deze weg is, kunnen de soortenrijke vegetaties van schralere bodems opnieuw herstellen. Iedereen kent wel heidegebieden, maar ook duinen en bloemrijke heischrale graslanden zijn voorzien. De werken worden uitbesteed aan professionele firma’s. Deze starten de werken op 1 maart 2009.

Stand van zaken: De zone in Tessenderlo is afgerond. In Laakdal is het werk voor 70% afgerond. De vooruitzichten zijn dat eind dit jaar (2010) de werken afgerond zijn.

Fase 3: Plaggen in Averbode

De plagwerken in Fase 3 zijn identiek aan die in Fase 2, maar worden door een andere firma uitgevoerd en zijn gelegen in het deel Averbode. De firma is aan de werken begonnen op 1 oktober 2009.

Stand van zaken: De werken verlopen vlot. De aannemer heeft reeds meer dan 50% van de oppervlakte behandeld. De werken zijn eind dit jaar (2010) afgerond.

Fase 4: Grote graafwerken

Naast de plagwerken, is er een zeer grote fase voorzien waarbij alle echte graafwerken betrokken zijn. Zo zullen in deze werken bijvoorbeeld de voedselrijke, want jaren door landbouw gebruikte bodems van de vennen afgegraven worden, de diepe greppels gedempt en stuwen geplaatst.

Stand van zaken: De bouwvergunning voor deze werken werd verkregen. In het voorjar werd in Laakdal al een kleine zone afgegraven. In het najaar (vanaf auguatus) wordt in de andere zones gegraven. We hopen dat de werken afgerond zijn in het voorjaar van 2010. Daardoor is het mogelijk dat we met veel machines tegelijk zullen moeten werken.

Buiten deze werken, zullen er ook kleinere zaken nog gebeuren:

  • Nieuwe wandelpaden in de bossen en open zones worden aangelegd
  • Infoborden en zitbanken worden geplaatst
  • Er komt een schaapskudde op bezoek
  • Exotenbestrijding blijft noodzakelijk
  • Ook het blijven dunnen van de bossen blijft nodig (dit najaar de zone Averbode)
  • Daarnaast start het “reguliere” beheer: de heide wordt onderhouden

Na LIFE zullen er nog kleine werken gebeuren

  • Dreven worden hersteld, samen met de Regionale landschappen en de gemeenten
TOP