Het projectgebied omvat volgende deelgebieden die door Natuurpunt worden beheerd:

 • Polders van Koolkerke tot Lapscheure
  Dit gebied vormde destijds een groot krekengebied met centraal een grote kreek die Brugge met de zee verbond. Door het langzaam dichtslibben van deze kreek werd het gebied in verschillende tussenstappen op de zee gewonnen. In deze polders kan men meerdere belangrijke stukken van open poldergraslanden met het typische microreliëf terugvinden. De belangrijkste kerngebieden zijn de Stadswallen van Damme (Damme) en de Sint-Donaaspolder (Knokke-Heist). 

  In het begin van de zeventiende eeuw werd Damme tijdens de Tachtigjarige Oorlog door de Spaanse bezetter uitgebouwd als garnizoenstad. Dit gebeurde in de vorm van een zevenster met wallen en een dubbele gracht. Nadat het militair belang verdween, evolueerden de wallen en grachten tot een uniek en divers natuurgebied. 

  Het gebied wordt doorkruist door een aantal dijken, meerdere kanalen en grote verbindingswegen die regelmatig door populierenrijen begeleid worden.

  De Sint-Donaaspolder is een weidevogelgebied op het grondgebied van Knokke-Heist. Ook dit natuurgebied heeft een militaire geschiedenis. Deze begon in de tachtigjarige oorlog (1568 - 1648) en eindigde als militaire stelling in de eerste en tweede wereldoorlog. Een wandeling door de Sint-Donaaspolder is dus een reis door de geschiedenis.
 • Zwaanhoek
  De Zwaanhoek vormt een typische laaggelegen komgrond. Het gebied wordt doorsneden door een snelweg en in het noorden begrenst door een spoorlijn. De afwatering van het gebied gebeurt redelijk geïsoleerd. 

  Binnen dit deelgebied zijn veel voormalige kleiontginningen aanwezig. De zoute invloed zit momenteel overal in de ondergrond, maar vaak net te diep om in vele huidige depressies duidelijk tot uiting te komen. Op de laagst gelegen depressies zijn zeer waardevolle zilte vegetaties aanwezig, potenties naar zilt graslandherstel zijn overal aanwezig.
 • Ter Doest
  Het projectgebied Ter Doest bestaat uit reliëfrijke graslanden opgedeeld in 3 zones, waarin meerdere uitgestrekte laagtes te vinden zijn. Deze laagtes ontstonden hoofdzakelijk door oude veenontginningen. Recentelijk zijn latere ophogingen verwijderd voor het herstel van zilte vegetaties. Het Boudewijnkanaal, dat langs Ter Doest loopt en in contact staat met de zee, zorgt voor een continue instroom van zilt water.
 • Uitkerkse polders
  De Uitkerkse polders vormt een typische komgrond aan de Belgische kust. Vele van deze komgronden en hun natuurwaarden zijn verdwenen. De Uitkerkse polders is één van de weinige die nog voor een groot deel zijn oorspronkelijk karakter behouden heeft. Het open landschap is nog vrijwel geheel intact. Grote verkeersaders zijn in dit deelgebied niet aanwezig.

  Centraal loopt de Blankenbergse vaart die het water voor dit gebied afvoert. In functie van landbouw wordt het waterpeil in deze waterloop te laag gezet om gunstig te zijn voor de natuurwaarden van het gebied. Een aantal kleinere opstuwingszones zijn reeds gerealiseerd.
TOP