LIFE Turnhouts vennengebied: Blauwe parels van de heide

Laatste update: 31/03/2014

Enkele kilometers ten noorden van Turnhout, tussen Merksplas en Ravels, vind je het Turnhouts Vennengebied. Het vormt samen met de Kalmthoutse heide, Landschap de Liereman, verschillende militaire domeinen, Loonse en Drunense duinen en de Stabrechtse heide in Nederland, een restant van wat ooit één uitgestrekt heidelandschap was. Een weids landschap met heide, vennen en heischrale graslanden vormt een thuis voor tal van bijzondere soorten.

LIFE Turnhouts vennengebied: Blue Pearls in the Purple Heath

A few kilometers north of Turnhout, between the communities of Merksplas and Ravels, you will find the nature area ‘Turnhouts Vennengebied’. Together with the Kalmthoutse heide, Landschap de Liereman, different military zones, Loonse and Drunense dunes and the Stabrechtse heide in the Netherlands, it are the remnants of a, once vast, heathland landscape

A wide and open landscape with heath, oligotrophic ponds and species-rich nardus grasslands harbor some very specific and rare species. The Turnhouts vennengebied is one of the most valuable heathlands in the Flemish region as well as on a European scale.

Natuurinrichting: herstel van vennen en omgeving in Turnhouts Vennengebied - West

Het Turnhouts Vennengebied heeft haar naam niet gestolen. Het is een parelsnoer van grote en kleinere vennen in een landschap van heide, graslanden en dennenbossen met planten (waterlobelia, oeverkruid, ...) en dieren (het heideblauwtje, de venwitsnuitlibel, ...) die zelfs in heel Europa zeldzaam zijn.

Turnhouts Vennengebied - Europese topnatuur

Enkele kilometers ten noorden van Turnhout, tussen Merksplas en    Ravels, vind je het Turnhouts Vennengebied. Het vormt samen met de Kalmthoutse heide, Landschap de Liereman, verschillende militaire domeinen en de Stabrechtse heide in Nederland, een restant van wat één uitgestrekt heidelandschap was. Het weidse landschap met heide, vennen en heischrale graslanden is een thuis voor tal van bijzondere soorten. Het is één van de meest waardevolle heidegebieden in Vlaanderen en is van    belang    op Europese schaal. Om dit unieke gebied nog beter te ondersteunen, startte Natuurpunt samen met het Agentschap    voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij het project LIFE Turnhouts Vennengebied op. In het kader daarvan voert Natuurpunt sinds enkele jaren op verschillende plaatsen natuurherstelwerken uit.

Wandelfolder over het gebied

Wil je graag eens een kijkje komen nemen? De nieuwe wandelfolder van het Turnhouts Vennengebied zet je op het goeie pad. De verschillende wandelingen die Natuurpunt uitstippelde leiden je door het gebied. Er is voor elk wat wils. Het gebied is goed toegankelijk voor zowel groot als klein dankzij korte en lange wandelingen. Infoborden doorheen het gebied geven je wat meer uitleg over de omgeving.

Brochure over het gebied

Wist je dat in Turnhout en Merksplas een bijzonder Europees natuurgebied ligt? Natuur en landschap zijn in Europa erg gevarieerd: van hooggebergten en moerassen tot bossen en uitgestrekte heidelandschappen. Om al die natuurpracht te behouden voor de toekomst heeft de Europese Unie het  'NATURA 2000 netwerk' gecreëerd. Dit Europees netwerk van beschermde gebieden vormt zo de hoeksteen van het Europese natuurbeleid. Zo wil Europa de biodiversiteit  (het geheel aan soorten en biotopen) in haar lidstaten behouden en beschermen. Dit deel van de Noorderkempen werd opgenomen in het netwerk vanwege de uitzonderlijke rijkdom aan heide en vennen.

Ecohydrologische venstudie

Het Turnhouts Vennengebied is in Vlaanderen een van de grootste (en helaas laatste) bolwerken van zwak gebufferde systemen (met bvb. isoºtide venvegetaties). Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw is het gebied geleidelijk ontgonnen. De waterafvoer werd verbeterd door het graven van ontwateringsgrachten, de voedselarme zand- en veenbodems werden geploegd en bemest. Daardoor hebben vele vennen in het verleden veel natuurwaarden verloren. Gericht herstel is voor dit gebied meer dan verantwoord. Zo zijn er immers nog veel vennen aanwezig waarvan in het recent geweten is dat karakteristieke vegetaties aanwezig waren.  

About LIFE Turnhouts Vennengebied

Read about this LIFE -project in English: The objective of this innovative partnership between NGO and public authorities is restoring the high natural values on a large scale of one of the most important Flemish Natura 2000 sites, called ‘Turnhouts Vennengebied’.

Afgraven toplaag landbouwgrond

Om intensieve landbouw mogelijk te maken op deze van  nature voedselarme terreinen zijn veel meststoffen nodig met onder andere fosfaten en nitraten. Vooral fosfaat blijft heel lang beschikbaar in de bodem.

TOP