Natuurherstel in de Vallei van de Zwarte Beek – Benedenstroom Halen

Het benedenstrooms gedeelte van de Vallei van de Zwarte Beek is gelegen op grondgebied Meldert (Lummen) en Halen, de vallei wordt hier terug smaller nadat ze ter hoogte van de Bocht van Laren zich breed uitstrekt in het landschap. Ze wordt hier als het ware omhelsd door de getuigenheuvels. Deze specifieke situatie zorgt ervoor dat een sterke gradiënt aanwezig is en dat verschillende landschappen snel op elkaar volgen. Dit zorgt dan weer voor heel wat potenties voor speciefieke habitats en soorten zoals watersnip, kleine zeggenvegetaties, grauwe klauwier, heischraal grasland.
Historische aspecten schemeren door al deze potenties heen en versterken het systeemverhaal van de vallei. Oude hooilandjes afgewisseld met natte kwelgevoede plekken, oude structuren zoals houtkanten, taluds en bosjes. Dankzij de jarenlange inzet van vrijwilligers en de terreinploegen van Natuurpunt was het mogelijk heel wat natuurwaarde te behouden en te beschermen in de benedenstroom.

Natuurpunt maakte het mogelijk om de sterke eigenschappen van dit waardevolle landschap verder te ontwikkelen. Hiertoe werden historische hooilandjes met schraallandkenmerken hersteld, het landschap werd ‘opgeschoond’ door het verwijderen van rommel en illegale constructies, invasieve waterexoten werden bestreden. Om het natte karakter van de veenvallei te herstellen was hydrologische herstel noodzakelijk zodoende het grondwater terug beschikbaar te stellen voor de waardevolle vegetaties.

Zone C Herstel hydrologie. Met lokale plaggen worden afwateringsgrachten gedempt (plaggen+dempen)

Daarbovenop werden over het ganse projectgebied accenten gelegd die de connectiviteit van het landschap verbeteren: hakhoutbeheer en het verwijderen van harde grenzen. Dit zorgt voor meer migratiemogelijkheden, versterking van de natuurstreefbeelden en een mooier, natuurlijker landschap.
Het beheer achteraf zal bestaan uit maaibeheer van de natte hooilanden en een combinatie van maaien en begrazen op de drogere percelen. Om dit mogelijk te maken werd ook voorzien in schapenrasters. Het beheer zal uitgevoerd worden met aangepaste technieken zodoende de bodem te beschermen en het extensieve karakter, noodzakelijk voor een kwalitatief natuurbeheer, aan te houden.

 

 

Zone A na de werken (2021, Geopunt): raster werd geplaatst en vernattingsmaatregelen uitgevoerd

 

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO.

 

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP